lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Organisk kemi - fördjupningskurs, 15 hp

KEMM01 Organisk kemi - fördjupningskurs ersätts av KEMM21 Avancerad organisk kemi fr o m VT20.

__________________________________________________________________

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i syntetisk organisk kemi samt kunskaper i fysikalisk organisk kemi.

Kunskap och förståelse

  • kunna identifiera och namnge viktiga organiska reaktioner. 
  • detaljerat kunna förklara organiska reaktioners utfall utifrån ett mekanistiskt perspektiv.

Färdighet och förmåga

  • kunna planera och utvärdera flerstegssynteser via grundläggande retrosyntetisk analys.
  • förmåga att beskriva organisk kemiska reaktioner i frontorbitaltermer.
  • i tal och skrift kunna diskutera organiska reaktioner med avseende på mekanismer och selektivitet.
  • kunna föreslå alternativa reagens och reaktioner för att åstadkomma önskade transformationer.
  • kunna föreslå metoder för att undersöka reaktioners mekanismer.

Innehåll

Kursen omfattar främst organiska reaktioner för att selektivt skapa kol-kol bindningar med tonvikt på enolatkemi men även genom användandet av pericykliska reaktioner och radikalkemi. I kursen ingår även fördjupade kunskaper om oxidations- och reduktionsreaktioner inom organisk kemi. Tonvikt ligger på reaktionstypernas kemo-, regio- och diasteroselektivitet. Elementär retrosyntetisk analys av målmolekyler lärs ut som ett medel att kunna designa flerstegssyntes. I kursen fokuseras på ett mekanistiskt tänkande för att förstå utfallet av reaktioner och för att förstärka detta analyseras reaktionerna ofta i frontorbitaltermer. En stor del avkursen behandlar metoder att utreda kemiska reaktionsmekanismer såsom linjära fria energisamband och primär isotopieffekt.

Genom hela kursen betonas förmåga att muntligt och skriftligt kunna presentera organiska reaktioner för andra studenter. Den organiska kemins roll i utveckling av läkemedel och material kommer att belysas.

Laborationer är obligatoriska och avsedda att att dels illustrera delar av det teoretiska innehållet i kursen, dels ge färdigheter i avancerad experimentell metodik. Stor vikt läggs vid självständighet i planering av utförande, produktanalys och bedömning av litteratursynteser.

Aktuellt

Grundläggande repetition av föregående kurs, KEMB01, se bilagda repetionsuppgifter.

Exercise 0. Revision KEMB01

För kursinnehåll KEMB01, se dess hemsida.

KEMB01

___________________________________________________

Sidansvarig:

KEMM01

Kurswebb

Användarinloggning

Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen:
Logga in

Kursansvarig

Kenneth Wärnmark
046-222 82 17
Kenneth.Warnmark@organic.lu.se

Kurslitteratur

Clayden J., Greeves N. och Warren S.
Organic Chemistry, 2nd edition
Oxford University Press 2012

Övriga lärare