lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Organisation

Ledning och organisation

Gundutbildning i kemi tillhör den den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.
Utbildningen sker inom den kemiska institutionen på Kemicentrum.

Grundutbildningen leds av en studierektor och en nämnd (GU nämnden). Inom organisationens administration finns även en studievägledare och en utbildningsadministratör.

Inom grundutbildning i kemi undervisar ett 30 tal lärare som också är forskare.

GU nämnden

Nämnden har till uppgift att följa och ange riktlinjer för undervisning och examination, avge förslag till Kemicentrums husstyrelse över hur tilldelade resurser inom nämndens område skall disponeras, avge förslag till fakultetens utbildningsnämnd över kursplaner etc. Fyra av nämndens tolv platser innehas av studerande inom den kemiska grundutbildningen.

Kemicentrum

Kemicentrum är en skandiaviens största centrum för forskning och utbildning inom kemi. Kemicentrum  omfattar alla kemiämnen inom den naturvetenskapliga fakulteten (NF) och inom Lunds tekniska högskola (LTH), som är en del av Lunds universitet. Läs mer om Kemicentrum

Kemicentrum består av tre institutioner:

Kemiska institutionen

Institutionen för kemiteknik

Institutionen för livsmedelsteknik

All verksamhet inom naturvetenskaplig kemi sker vid kemiska institutionen.