lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

GU-nämnden

GU-nämnden är en ledningsgrupp för grundläggande utbildning i kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten. Nämnden har till uppgift att följa och ange riktlinjer för undervisning och examination, avge förslag till Kemicentrums husstyrelse över hur tilldelade resurser inom nämndens område skall disponeras, avge förslag till fakultetens utbildningsnämnd över kursplaner etc. Fyra av nämndens tolv platser innehas av studerande inom den kemiska grundutbildningen.

GU-nämndens sammansättning

ORDFÖRANDE
Sophie Manner, studierektor

LEDAMÖTER
Lärare

Peter Spégel
Ulf Ellervik (suppleant)

Viveka Alfredsson
Jens Uhlig (suppleant)

Urban Johanson
Ingemar André (suppleant)

Joakim Stenhammar
Mikael Lund (suppleant)

Doktorander
Ernst Dennis Larsson
En vakant plats (suppleant)

En vakant plats
En vakant plats (suppleant)

Studenter
En vakant plats
En vakant plats (suppleant)

En vakant plats
En vakant plats (suppleant)

SEKRETERARE
Annelie Raimer