lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Studentkåren

KERUB (KEmisternas Råd för UtbildningsBevakning) är ett studieråd under Lunds Naturvetarkår (LUNA). Som studieråd arbetar vi främst med utbildningsbevakning för den naturvetenskapliga fakulteten och för utbildningen på kemicentrum.

Utbildningsbevakningen innefattar bland annat att se till att institutionen följer universitetets rättighetslista. För att fullfölja arbetet sitter vi med i flera av institutionernas styrelser, som t.ex. GU-nämnden (grundutbildningsfrågor), HMS-styrelsen (hälsa, miljö och säkerhet) och husstyrelsen (byggnadsfrågor). Inom studierådet lägger vi även mycket fokus på kursutvärderingar. Vi har två representanter i kårens representativa kollegium (RK) som är kårens högst beslutande organ.

Förutom studiebevakningen arrangerar vi även sociala aktiviteter. Exempel på sådana aktiviteter är t.ex. spelkvällar, sittningar och studiekvällar. Våra evenemang hittar du lättast på vår facebooksida (https://www.facebook.com/HouseKerub) eller på anslagstavlor på KC.

Vi har även en studentsäkerhetsrepresentant (kerub-hms@luna.lu.se) som du kan kontakta om du känner dig illa behandlad eller om du blivit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier. Studentsäkerhetsrepresenaten har tystnadsplikt och kan även i många fall ta ärendet vidare utan att röja din identitet, men gör det endast med ditt medgivande. Mer information om detta finns på LUNAs hemsida. (https://www.lundsnaturvetarkar.se/complaints/)

Vår styrelse sitter i styrelserummet som ligger i parallellkorridoren till kemisternas lunchrum på Kemicentrum. Du är mer än välkommen att knacka på när vi är där!

Kontakta oss om stort eller smått: kerub-ordf@luna.lu.se

Du är naturligtvis även välkommen att höra av dig till kåren.

LUNA, lunds naturvetarkår (https://www.lundsnaturvetarkar.se/)