lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Masterprogram

För dig med en kandidatexamen i kemi erbjuder vi från och med höstterminen 2019 ett nytt masterprogram i kemi. Du kan välja mellan tre olika inriktningar: syntetisk och analytisk kemi, biokemi och fysikalisk kemi. Programmet är på 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier.

Under dina studier kan du välja mellan ett stort antal avancerade kurser, som alla ger en starkt forskningsanknuten utbildning och en god grund inför antingen vidare studier på forskarnivå eller arbete inom industrin och näringslivet.
Ditt examensarbete har du har möjlighet att göra på en forskningsavdelningar eller ute i industrin. Nedan finner du mer information om de olika inriktningarna i vårt nya masterprogram. Tillträdeskrav och urval hittar du i utbildningsplanen samt via länkarna under respektive inriktning.

Utbildningsplan för masterprogrammet i kemi, 120 hp

Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi (SAKE), 120 hp

Programmet erbjuder dig en möjlighet att förvärva avancerade teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom analytisk, organisk och metallorganisk kemi samt koordinationskemi.

Genom en kombination av kurser på avancerad nivå och ett eller flera examensarbeten ges du möjlighet att fördjupa dig inom något av ovanstående områden. Examensarbetet måste omfatta minst 30 högskolepoäng. Studierna bygger på tidigare kunskaper i kemi och ger dig möjlighet att utveckla förmågan att självständigt tillämpa idéer på frågeställningar och problem inom kemin eller dess angränsande områden.

Utbildningsbeskrivning och anmälningsuppgifter

Masterprogram i kemi, biokemi (BIKE), 120 hp

Förståelsen av proteiner är central när det gäller att förstå och lösa såväl medicinska som biokemiska problem på molekylär nivå. Detta program utforskar molekylstrukturerna och funktionsmekanismerna hos ett stort antal proteiner. Du som genomgår programmet kommer att behärska metoder för kloning, uttryck och rening av proteiner samt en mängd specialiserade tekniker för att analysera proteiner. Du kommer också att kunna använda och förstå primära, vetenskapliga publikationer samt ha förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera experiment. Första året läser du avancerade kurser i biokemi, proteinkemi och molekylär biofysik. Andra året väljer du ett eller två examensarbete inom ovanstående områden som kan utföras vid universitetet eller på ett företag med relevant forskningsprofil.

Utbildningsbeskrivning och anmälningsuppgifter

Masterprogram i kemi, fysikalisk kemi (FYKE), 120 hp

Syftet med programmet är att ge dig en bred och grundläggande kännedom om fysikalisk och teoretisk kemi samt kemisk fysik. Du utvecklar avancerade, laborativa färdigheter, djup teoretisk förståelse av fundamentala mekanismer samt god förståelse av praktiska tillämpningar. Särskild vikt läggs vid en obruten linje av förståelse – från såväl kvantmekanisk beskrivning av atomer och molekyler till komplexa supramolekylära strukturer samt dessas industriella och biologiska tillämpningar. Under det första året kommer kurser inom ovanstående områden att förse dig med en lämplig grund för fortsatta studier inom dessa eller närliggande områden. Andra året kan du i stor utsträckning själv påverka och planera dina studier, med ett flertal olika möjligheter. Det är obligatoriskt att göra ett examensarbete för masterexamen som motsvarar åtminstone 30 högskolepoäng.

Utbildningsbeskrivning och anmälningsuppgifter

Våra kurser på avancerad nivå

Kontaktperson

För mer information om våra masterprogram, kontakta
Sophie Manner
046-222 83 63

Programstruktur start HT19

Programstruktur start HT20