lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Examensarbete

Examensarbetet är ett självständigt forskningsprojekt som du utför i en forskargrupp eller vid ett företag eller en myndighet. Det markerar slutet på ditt kandidat- eller masterprogram och krävs för att kunna ansöka om examen. Ett kandidatarbete utgör 15 eller 30 hp, medan masterarbetet kan vara 60, 45 eller 30 hp. För masterarbeten rekommenderas att välja 60 hp, då man hinner komma in i sitt projekt och utveckla självständighet på ett bättre sätt, något som kommer vara mycket fördelaktigt när man sedan söker sig vidare. 

Examensarbeten för kandidatexamen och masterexamen ska i första hand sökas vid ordinarie utlysning via Antagning.se, men om ett lämpligt examensarbete dyker upp med kort varsel eller du vill göra ditt examensarbete över sommaren går det att söka examensarbeten enligt anvisningar på denna webbsida. Notera att det inte är möjligt att söka examensarbete via denna sida som fristående kurs, utan endast som del av ett kandidat- eller masterprogram vid kemi. 

En förutsättning för att bli antagen till ovan nämnda kurser är att du uppfyller tillträdeskraven (enligt kursplaner som finns under examensarbeteskurser i menyn) och att du ordnar din plats själv.

Anmälan

Alla examensarbeten, både för kandidatexamen och masterexamen, ska i normala fall sökas via Antagning.se. Om du är antagen till ett program är det viktigt att du loggar in med ditt student-ID och söker examensarbetet inom ditt program.

Sista ansökningsdag inför höstterminen är vanligen i mitten av april och inför vårterminen den i mitten av oktober.

Om du vill göra ditt examensarbete över sommaren, eller med kort varsel, ansöker du så här:

  • Kontakta Sophie Manner för att kontrollera att du uppfyller behörigheten för den kurs du tänker söka.
  • Ta kontakt med en lämplig forskargrupp för att ordna en plats och diskutera upplägget av arbetet. Du ska ha en handledare och en examinator. Om du utför arbetet utanför Kemiska institutionen ska du ha handledare på den plats du utför arbetet på och din examinator på Kemiska institutionen.
  • När du är klar med ovanstående så fyller du i ett registreringsunderlag (se högerspalten, nedan för mobil), där Sophie Manner signerar att du uppfyller behörigheten. Sedan ska registreringsunderlaget skrivas under av examinator och lämnas till studentexpeditionen.
  • Ska du göra arbetet under sommaren så måste registreringsunderlaget lämnas in senast den 15 juni.

Att hitta examensarbeten

Examensarbete vid Lunds universitet

De flesta avdelningarna på Kemicentrum erbjuder möjlighet att göra examensarbeten hos dem. Flera avdelningar har information om eller annonserar ut examensarbeten på sina hemsidor. Ta reda på vad olika avdelningar och forskargrupper gör och ta kontakt med dem om möjligheten att göra examensarbete hos dem. Att bara gå och knacka på och presentera sig kan ta emot, men är ofta det bästa sättet att hitta ett examensarbete på.

Avdelningar vid kemiska institutionen

Examensarbete på myndighet eller inom näringslivet

På Lunds universitets jobb-och karriärsportal finns examensarbeten utanför akademin utannonserade, både nationella och internationella.

Lunds universitets jobb-och karriärsportal - MyCareer

Genomförande och examination

Examensarbetet är ett forskningsprojekt som genomförs i en forskargrupp eller vid en myndighet eller företag. Det ska involvera experiment, simuleringar eller annan insamling av data, samt en mindre litteraturstudie sådan att man blir bekant med fältet arbetet är inom. Projektet är ett självständigt arbete och man kan inte utföra/skriva det i grupp eller par. För detta projekt har du en handledare, som hjälper dig med att lära dig metoder och att ge feedback på din skrivna rapport, samt en examinator som är ansvarig för att betygsätta kursen i slutet. 

Examensarbetet examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Examinationskriterierna finns beskrivna i respektive bedömningsprotokoll, samt i kursplanen för den aktuella kursen som finns under sidan för examensarbeteskurser i menyn. När examensarbetet är klart och godkänt ska examinatorn lämna in ifyllt och undertecknat bedömningsprotokoll till Studentexpeditionen.

Läs andra examensarbeten

För att få en känsla för hur ett examensarbete kan se ut, och se exempel på tidigare projekt, kan det vara en god ide att läsa några examensarbeten från tidigare studenter. Lunds universitet har en egen databas där man kan söka efter publicerade examensarbeten som utförts här: 

LUP Student Papers

För examensarbeten som gjorts vid andra universitet och högskolor i sverige kan man söka i LIBRIS nationella bibliotekssystem:

Uppsök

Publicera ditt egen examensarbete

Du registrerar själv ditt examensarbete i LUP student papers. På Kemicentrums biblioteks hemsida får du en utförlig beskrivning om hur du går tillväga för att registrera ditt examensarbete i LUP.

LUP student papers

Kemicentrums bibliotek - att registrera examensarbete i LUP

Projektarbete och specialkurs

För studenter antagna till ett kandidat- eller masterprogram i kemi finns möjlighet att göra ett projektarbete eller specialkurs. De kan vara ett alternativ under en termin där man av olika anledning inte kan fylla upp hela terminen med kurser, till exempel för att man saknar förkunskaperna för en viss kurs på grund av en eftersläpande tenta. Projektarbeten omfattar 15 hp för kandidatantagna studenter och 15 eller 30 hp för masterstudenter och är ett kortare forskningsprojekt som utförs i en forskargrupp vid kemi. Specialkurser är endast tillgängliga på avancerad nivå, omfattar 7,5 eller 15 hp och är en literaturstudie som görs av ett område inom kemi i samråd med en forskargrupp. Du söker inte dessa kurser via antagning.se, utan gör det direkt vid administrationen på kemi (se instruktioner nedan). 

En förutsättning för att bli antagen till ovan nämnda kurser är att du uppfyller tillträdeskraven (finns i relevant kursplan under examensarbeteskurser i menyn) och att du ordnar din plats själv.

Det är inte möjligt att söka ett projektarbete eller en specialkurs som fristående kurs. 

Anmälan

Följ instruktionerna för anmälan till examensarbete ovan. Du kan inte göra projektarbete eller specialkurs utanför kemiska institutionen. 

Genomförande och examination

Detaljerna gällande genomförande och examination finns beskrivet i respektive kursplan som finns under examensarbeteskurser i menyn.

Generellt är projektarbetet ett kortare forskningsprojekt som innehåller både experiment och en mindre litteraturstudie, medan specialkursen är en litteraturstudie inom ett område av kemi. Båda examineras genom en skriftlig rapport och ett muntligt föredrag. 

Examinationskriterierna finns beskrivna i respektive bedömningsprotokoll. När projektarbetet/specialkursen är klar och godkänd ska examinator lämna in ifyllt och undertecknat bedömningsprotokoll till Studentexpeditionen.