lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

Studieuppehåll / avbrott

Som student kan det hända att man av olika anledningar behöver pausa sin utbildning, till exempel sjukskrivning, arbete eller graviditet. Man kan då göra ett studieuppehåll, vilket innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier på en specifik utbildning som du har för avsikt att återuppta igen vid ett senare tillfälle. För att ta studieuppehåll behöver du ansöka om det och om du får ditt studieuppehåll beviljat har du en garanterad plats vid återkomst. Skulle inte studieuppehåll med garanterad plats beviljas kan det ändå finnas möjlighet att komma tillbaka till utbildningen efter studieuppehåll, men då endast i mån av plats. 

Nedan finner du information om när man kan bli beviljad studieuppehåll, hur man ansöker och vad man behöver göra när man ska återuppta studierna. Du finner även information om hur du anmäler avbrott på program om du är helt säker på att du önskar avbryta dina studier.

Skäl för studieuppehåll

För att få beviljat studieuppehåll behöver det finnas särskilda skäl som går att styrka med intyg eller motsvarande. Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara och ska styrkas enligt följande:

  • Sociala skäl: styrks med personligt brev samt intyg som styrker åberopat skäl.
  • Medicinska skäl: sjukdomstillstånd hos den sökande. Styrks med läkarintyg eller motsvarande.
  • Vård av barn enligt 1 § Föräldraledighetslagen: styrks genom personlig redogörelse samt personbevis för den sökande och barnet.
  • Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring och därmed jämförbar tjänstgöring av tvingande karaktär: omfattar både grund- och repetitionsutbildning. Styrks genom kopia på ”Beslut om inskrivning” eller liknande handling där inryckningsdatum framgår.
  • Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag: Styrks genom anställningsavtal.
  • Studentfackliga uppdrag: uppdraget och dess omfattning styrks av studentkår.
  • Uppskjuten ledighet enligt Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning SFS 1974:981: Styrks genom beslut av arbetsgivaren att ej medge begärd ledighet.

Ansökan om studieuppehåll

För att få studieuppehåll behöver du ansöka om det genom att lämna ifylld blankett, se nedan, samt intyg, till studierektor eller utbildningsadministratör. Ansökan bör göras i god tid före studieuppehållet.

Ansökningsblankett för studieuppehåll

Kom ihåg att även meddela CSN om ditt studieuppehåll, om du har studiemedel.

Ett avslag på anmälan om studieuppehåll är möjligt att överklaga hos Överklagandenämnden för högskolan.
Läs mer om studieuppehåll i Lunds universitets antagningsordning, avsnitt D.

Återkomst till studierna

När du planerar att återvända till programstudier måste du som vanligt söka de kurser du ska läsa, enligt information som finns här

Avbrott på program

Om du är säker på att du inte önskar fortsätta dina programstudier kan du anmäla att du önskar göra avbrott.

Detta görs via denna blankett:

Anmälan om avbrott på program

OBS! Genom att begära avbrott på dina studier förlorar du din plats på programmet.
För att återuppta dina studier måste du söka och bli antagen till programmet på nytt.