lu.se

Grundutbildning i kemi

Lunds universitet

När tentan är rättad

När tentan är rättad registreras resultatet i Ladok och du ser det via studentportalen. Det kommer också ges möjlighet att gå på tentavisning, där du kan titta på din tenta och diskutera resultatet med kursansvarig lärare. Tid för tentavisning kommuniceras via vanliga kanaler för din kurs.

Kan jag överklaga mitt betyg?


Betyg sätts av examinator efter noggrann bedömning. Det går inte att överklaga examinators beslut om betyg. Däremot finns bestämmelser om rättelse och omprövning av beslut i förvaltningslagen och högskoleförordningen. Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § ska examinator ändra betyget om:

  1. beslutet är uppenbart oriktigt, och
  2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och
  3. det inte innebär att betyget sänks

Den första förutsättningen, att beslutet är uppenbart oriktigt, innebär att examinator inte behöver göra någon mer ingående granskning av det redan fattade betygsbeslutet om inte han/hon har särskild anledning till det.

Den andra förutsättningen, att omprövningen ska göras snabbt och enkelt innebär att det normalt inte finns någon skyldighet att ompröva beslutet om det krävs ytterligare utredning i ärendet.

Vill du som student begära omprövning av betygsbeslut bör du göra det skriftligt och tydligt ange vad som är uppenbart oriktigt. Det är examinator som prövar och fattar beslut avseende din begäran.

Att hämta ut sin tenta


Efter tentavisningen kan du hämta ut din tenta i Informationen på Kemicentrums bibliotek mot uppvisande av legitimation.
Länk till Bibliotekets öppettider


Tentor äldre än 6 månader hämtas ut på Studentexpeditionen.
Länk till Studentexpeditionens öppettider