Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på avancerad nivå läses framför allt av de som läser en masterutbildning och täcker avancerade teorier, metoder och tekniker. Läs om de olika kemikurser som ges på avancerad nivå nedan. Notera att alla avancerade kurser ges på engelska.

Höstterminen

Nyfiken på avancerade analytiska metoder och deras tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-och miljöanalys? Utveckla din förmåga att självständigt välja och optimera olika moderna separationstekniker. Lär dig om olika statistiska verktyg samt principerna för grön analytisk kemi.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om analytiska tekniker och metoder, samt deras tillämpningar inom till exempel livsmedel, läkemedel och miljöanalys. Vidare syftar kursen till att ge studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda och optimera aktuella analysmetoder, samt att kritiskt diskutera och utvärdera miljömässig hållbarhet och dess relevans för samhället som helhet.

Kursen ges under höstterminens andra del HT2. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM76 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Snyder L. R., Kirkland J. J., Dolan J. W.
Introduction to Modern Liquid Chromatography
3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., 2010
Print ISBN:9780470167540

Fanali S., Haddad P. R., Poole C. F., Riekkola M-L.
Liquid Chromatography Fundamentals and Instrumentation
Elsievier Inc., 2017

Poole C.F.
Gas Chromatography
Elsievier Inc., 2012

Kursansvarig lärare

Margareta Sandahl
margareta [dot] sandahl [at] chem [dot] lu [dot] se (margareta[dot]sandahl[at]chem[dot]lu[dot]se)

 

Intresserad av att förstå fysikalkemiska processer som sker vid olika gränsytor, i till exempel biologiska system eller läkemedelsformulering ? Fördjupa dig i olika ytors egenskaper på molekylär nivå. Lär dig om mekanismer och krafter som uppstår vid reaktioner på olika ytor, kopplade till biologiska system och tekniska tillämpningar.

Kursens syfte är att ge fördjupade fysikalisk-kemiska kunskaper inom området yt- och kolloidkemi utifrån ett molekylärt perspektiv, samt en kvantitativ förståelse för ett urval av grundläggande kolloid- och gränsytefenomen. Grundläggande principer för intermolekylära interaktioner och termodynamik kopplas till tillämpningar i biologiska system och tekniska tillämpningar, så som till exempel cellmembran, läkemedelsformuleringar och livsmedelstillämpningar. Olika experimentella fysikalisk-kemiska tekniker introduceras i både föreläsningarna och laborationerna. laboratorieövningar.

Kursen ges under höstterminens andra del HT2. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM87 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Kommer inom kort

Kursansvarig lärare

Joakim Stenhammar
joakim [dot] stenhammar [at] fkem1 [dot] lu [dot] se (joakim[dot]stenhammar[at]fkem1[dot]lu[dot]se)

Intresserad av grundläggande principer för reproducerbara och interoperabla arbetsflöden med ett tydligt fokus på tillämpning? Lär dig att importera, transformera och visualisera data genom användning av elektroniska "notebooks".

Kursens övergripande mål är att låta studenterna arbeta med och kombinera två områden för dataanalys inom beräkningsvetenskap: reproducerbara arbetsflöden och statistisk inlärning. Detta inbegriper att kunna skapa rapporter där programmeringskod, resultat och rapporttext kombineras i samma dokument, tillämpat på ett urval av vanliga metoder i statistisk parametrisk modellering och
maskininlärning. 

Kursen introducerar grundläggande principer för reproducerbara och interoperabla arbetsflöden med ett tydligt fokus på tillämpning. Studenter får en översikt i import, transformering och visualisering av data, där verklighetstrogna data förbereds för analys i elektroniska ”notebooks”. Dessa elektroniska ”notebooks” använder verktyg för ”literate programming”, analytiska arbetsflöden och versionshantering.

Kursen ges under höstterminens första del HT1. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden BERN02 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Meddelas senare

Kursansvarig lärare

Mikael Lund
mikael [dot] lund [at] compchem [dot] lu [dot] se (mikael[dot]lund[at]compchem[dot]lu[dot]se) 

Är du intresserad av att lära dig mer om läkemedelsutveckling och design ur ett molekylärt perspektiv och samtidigt lära dig mer om organsik kemi och biokemi? Ta möjligheten att fördjupa dig i principerna för design och utveckling av läkemedelsmolekyler, samtidigt som du tränas på att analysera organiska molekyler som potentiella läkemedelskandidater.

Kemisten har en viktig roll i att hantera de stora utmaningar vi står inför när det kommer till produktion av nya effektiva läkemedel för att bekämpa dagens och morgondagens sjukdomar.   Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om läkemedelsutveckling och design ur ett molekylärt perspektiv.  Under kursen diskuteras de vanligaste målmolekylerna för läkemedelsupptäckt och du lär dig principerna för design och utveckling av läkemedelsmolekyler, de vanligaste läkemedelssubstanserna och deras användningsområden samt vanliga tillvägagångssätt för läkemedelsupptäckt och utveckling. Du får även färdigheter att analysera olika molekylära strukturer som potentiella läkemedelskandidater.

Kursen ges på höstterminens första del HT1. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM20 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Patrick G. L.
An Introduction to Medicinal Chemistry
6th edition, Oxford University Press, 2017 or later

Kursansvarig lärare

Ulf Nilsson
ulf [dot] nilsson [at] chem [dot] lu [dot] se (ulf[dot]nilsson[at]chem[dot]lu[dot]se)

Dyk in i atom- och nanoskalans värld och lär dig hur molekyler och atomer interagerar och binder med varandra. Få en förståelse för temperaturen och hur den påverkar jämvikter inom kemin och levande celler. Lär dig om spektroskopi, kvantkemi, intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik samt grunderna för Python-programmering inom kemin.

Kursen syftar till att ge en grundläggande ram för att beskriva (bio)molekyler och deras interaktioner ur ett grundläggande, mikroskopiskt perspektiv. Detta innefattar kvantkemi, statistisk termodynamik, intermolekylär växelverkan och spektroskopi. Studenten kommer att få en inblick i grundläggande aspekter av kemisk bindning, molekylära egenskaper och hur dessa relaterar till termodynamik, temperatur och interaktioner i lösning.

Kursen ges under höstterminens första del HT1. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM30 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Atkins P.W., DePaula J.
Physical Chemistry
Latest edition, Oxford University Press

Dill K. A., Bromberg S.
Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology,
Chemistry, Physics and Nanoscience

2nd edition, Taylor & Francins, 2011

Kursansvarig lärare

Petter Persson
petter [dot] persson [at] teokem [dot] lu [dot] se (petter[dot]persson[at]teokem[dot]lu[dot]se)

Kunskap om proteininteraktioner är avgörande för att förstå hur olika cellulära processer fungerar och styrs och dessa interaktioner kan bara studeras genom att arbeta med själva proteinerna. Dyk ner på molekylär nivå och lär dig mer om proteinstrukturen och dess koppling till biologisk funktion.

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad förståelse av proteiner, med tonvikt på deras tredimensionella strukturer, strukturers koppling till biologisk funktion och hur dessa strukturer tas fram. Kursen behandlar såväl de principer som bestämmer proteiners egenskaper som de viktigaste experimentella metoder som används för att studera dessa inom modern molekylär proteinvetenskap, så som röntgenkristallografi, lågvinkelröntgenspridning och kryoelektronmikroskopi. Vidare beskrivs hur strukturell information om proteiner kan användas för att utveckla bättre läkemedel.

Kursen ges under höstterminens andra del HT2. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM35 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Utdelat material

Kursansvarig lärare

Derek Logan
derek [dot] logan [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (derek[dot]logan[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Vårterminen

Hur fungerar cellens energimetabolism, signalering och kommunikation? Fördjupa dig i membranproteinernas roll i cellulära processer samt som receptorer för farmaceutiska läkemedel.

Membranproteiner är absolut nödvändiga för cellens energimetabolism och för dess förmåga att känna och kommunicera med sin omgivning. Mer än hälften av alla läkemedel som används idag riktar sig mot membranbundna proteiner. I den här kursen lär du dig mer om olika typer av membranproteiner, hur de kan överuttryckas och renas samt hur olika metoder kan användas för att analysera deras struktur och funktion. Vidare ingår ett kortare projekt där du under vägledning planerar, klonar och överuttrycker ett membranprotein som du själv väljer. Kursens övergripande syfte är att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper om, och förståelse för, membranbiokemi och membranproteiners struktur, topologi och funktionella mekanismer på molekylär nivå.

Kursen ges under vårterminens andra del VT2. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM23 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Luckey M.
Membrane Structural Biology - with Biochemical and Biophysical Foundations

2nd ed. Cambridge University Press, 2014
ISBN: 9781107030633

Kursansvarig lärare

Susanna Horsefield
susanna [dot] horsefield [at] biochemistry [dot] lu [dot] se (susanna[dot]horsefield[at]biochemistry[dot]lu[dot]se)

Fördjupa dig i kolföreningarnas kemi - skaffa dig grundläggande kunskaper i fysikalisk organisk kemi samtidigt som du lär dig att bemästra retrosyntetisk analys och avancerad flerstegssyntes

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade teoretiska kunskaper i syntetisk organisk kemi samt kunskaper i fysikalisk organisk kemi. Under kursen kommer studenten tillägna sig syntetiska verktyg för att bemästra transformationer av funktionella grupper och bildandet av kol-kolbindningar på hög nivå. Kursen ger en orientering om hur man utför flerstegssyntes och retrosyntetisk analys kommer att vara ett av verktygen. Hittills har det mesta av reaktionsmekanismerna som man utsatts för presenterats utan experimentella bevis. Under kursens gång får man lära sig olika verktyg för hur  man kan bestämma reaktionsmekanismer experimentellt. Kursen har ett molekylärt perspektiv och syftar till att utveckla studentens förmåga att beskriva sambandet mellan struktur och reaktivitet/fysikaliska egenskaper.

Kursen ges under vårterminens första del VT1. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM21 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Clayden J., Greeves N., Warren S.
Organic Chemistry

2nd ed. Oxford University Press, 2012
ISBN: 9780199270293

Kursansvarig lärare

Kenneth Wärnmark
kenneth [dot] warnmark [at] chem [dot] lu [dot] se

 

Fördjupa dig i övergångsmetallernas kemi - lär dig om koordinations kemi, metallorganisk kemi kombinerat med bio-oorganisk kemi. Stort fokus läggs på tillämpningar inom metallorganisk kemi, homogen katalys och metallers betydelse i biologiska system.

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom koordinationskemi, metallorganisk kemi och bio-oorganisk kemi. Kursen handlar om övergångsmetallernas kemi - vilka föreningar de bildar, vilka strukturer de har och hur de reagerar. Ett stort fokus läggs också på tillämpningar inom metallorganisk kemi, homogen katalys och metallers betydelse i biologiska system. Kursen behandlar olika spektroskopiska metoder som kan användas för att studera metallkomplex och i laboratoriet lär sig studenterna hur man syntetiserar metallföreningar med modern teknik, såsom Schlenk-teknik.

Kursen ges under vårterminens andra del VT2. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM52 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Spessard G.O., Miessler G.L.
Organometallic Chemistry
3rd ed. Oxford University Press, 2015
ISBN: 9780199342679

Housecroft C.E., Sharpe G.
Inorganic Chemistry
5th ed. Pearson Education Limited, 2018
ISBN: 9781292134147

Kursansvarig lärare

Anders Reinholdt
anders [dot] reinholdt [at] chem [dot] lu [dot] se (anders[dot]reinholdt[at]chem[dot]lu[dot]se) 

 

Hur studerar man strukturen hos olika sorters system och material? Skaffa dig grundläggande kunskaper om kärnmagnetisk resonans (NMR) och hur tekniken kan användas för att studera molekylers struktur och dynamik samt avbildning av material och biologisk vävnad.

Kärnmagnetisk resonans är ett fenomen som utnyttjas inom ett flertal olika områden, t ex kemi, medicin och geologi. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i kärnmagnetisk resonans (NMR) och hur tekniken kan användas för att studera molekylers struktur och dynamik, samt avbildning av material och biologisk vävnad. Under kursens gång kommer studenten tillägna sig grundläggande kunskaper om hur information om molekylers struktur och dynamik kan erhållas från vanligen förekommande magnetresonansmetoder. Kursen berör metoder inriktade mot lågmolekylära, makromolekylära och kolloidala system, såväl som fasta material.

Kursen ges under vårterminens första del VT1. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM57 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Keeler J.
Understanding NMR Spectroscopy

2nd ed. Wiley-Blackwell, 2010
ISBN: 9780470746080

Kursansvarig lärare

Daniel Topgaard
daniel [dot] topgaard [at] fkem1 [dot] lu [dot] se (daniel[dot]topgaard[at]fkem1[dot]lu[dot]se)

 

Skaffa dig fördjupad förståelse för hur molekyler och material kan analyseras med hjälp av olika optiska metoder.

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig fördjupad förståelse för hur ljus växelverkar med molekyler och material. Kursen introducerar olika optiska spektroskopiska verktyg och metoder för att studera molekyler och material. Elektroniska processer som kan exciteras av ljus beaktas. Vi diskuterar på avancerad nivå hur dessa metoder tillsammans med dataanalys kan användas för att undersöka kemiska och fysikaliska egenskaper. Vidare tränas spektroskopifärdigheter i ett antal laborationer.

Kursen bygger på tidigare studier inom spektroskopi.

Kursen ges under vårterminen andra del VT2. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM29 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Valeur B., Berberan-Santos M.N
Molecular Fluorescence: Principles and Applications

2d ed. Wiley-VCH, 2012
ISBN: 9783527328376

Kursansvarig lärare

Donatas Zigmantas
donatas [dot] zigmantas [at] chemphys [dot] lu [dot] se (donatas[dot]zigmantas[at]chemphys[dot]lu[dot]se)

 

Intresserad av modern kvantkemi? Lär dig de grundläggande teorierna för kemisk bindning och intermolekylära interaktion samt hur de styr beteendet hos materien.

Detta är en kurs i kvantmekanik och kvantkemi. Studenterna lär sig teorin och de approximationer som används för att teoretisk beskriva atomer, molekyler och kemiska reaktioner. Föreläsningarna och seminarier kompletteras datorlaborationer där modern programvara används för att lösa problem inom allmänkemin. Kursen ger en avancerad introduktion till modern kvantkemi.

Kursen ges under vårterminens första del VT1. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM58 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

C.J. Cramer.
Essentials of Computational Chemistry
2nd ed. John Wiley & Sons, 2004
ISBN: 9780470091821

Kursansvarig lärare

Valera Veryazov
Valera [dot] Veryazov [at] compchem [dot] lu [dot] se (Valera[dot]Veryazov[at]compchem[dot]lu[dot]se)

Nyfiken på hur man studerar strukturella och dynamiska egenskaper hos kolloidala dispersioner? Lär dig om olika spridningsmetoder, så som Small Angle Neutron Scattering, Small Angle X-Ray Scattering samt statisk och dynamisk ljusspridning.

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap och förståelse för olika spridningsmetoder som används för att studera strukturella och dynamiska egenskaper hos kolloidala dispersioner.

Kursen inleds med grundläggande spridningsteori, följt av en presentation av olika experimentella metoder såsom Small Angle Neutron Scattering (SANS), Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) samt statisk och dynamisk ljusspridning. Detta kompletteras med datorlaboratorier och datorövningar i dataanalys och modellering av statisk spridningsdata. 

Kursen ges under vårterminens första del VT1. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM67 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Kompendium

Kursansvarig lärare

Anna Stradner
anna [dot] stradner [at] fkem1 [dot] lu [dot] se (anna[dot]stradner[at]fkem1[dot]lu[dot]se)

Intresserad av statistisk termodynamik och molekylsimulering? Lär dig mer om begreppen entropi, fri energi och temperatur. Skaffa dig fördjupad förståelse för Molekyldynamik och Monte Carlos-simulering och hur dessa metoder används inom modern kemisk forskning.

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om statistisk mekanik. Ett viktigt mål med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för begreppet entropi och därmed överbrygga motsättningen mellan en mikroskopisk ansats (statistisk mekanik) och en makroskopisk (termodynamik).

Kursen handlar om att förstå och härleda makroskopiska (termodynamiska) egenskaper, såsom tryck- och fasbeteende, baserat på atom/mikroskopiska egenskaper hos ett stort antal molekyler, med hjälp av statistisk mekanik eller statistisk termodynamik.

Studenterna får också en grundläggande och noggrann förståelse för entropi, fri energi och temperatur. Under kursen lär de sig mer om principerna för både Molekyldynamik (MD) och Monte Carlo (MC) simuleringar och hur de används i modern kemiforskning.

Kursen ges under vårterminens första del VT1. Undervisningsspråk är engelska.

Vill du veta mer om kursens innehåll, förkunskapskrav, kursplan och vad som gäller för anmälan och antagning?
Klicka på denna länk till kurssidan på Lunds universitetets centrala webbplats

Schema

Senaste schemat i schemaverktyget TimeEdit.net

Ange kurskoden KEMM48 för att få fram aktuellt schema.

Kurslitteratur

Kjellander R.
Statistical Mechanics of Liquids and Solutions: Intermolecular Forces, Structure and Surface Interactions Volume I
1st ed. CRC Press, 2019
ISBN: 9780429194368

Frenkel D., Smit B.
Understanding Molecular Simulation

2nd ed. Academic Press, 2002
ISBN: 9780122673511

Kursansvarig lärare

Martin Trulsson
martin [dot] trulsson [at] teokem [dot] lu [dot] se (martin[dot]trulsson[at]teokem[dot]lu[dot]se)

Termins- och periodindelning

Vårterminen 2024
2024-01-15 - 2024-06-02

VT1 läsperiod 3:  
2024-01-15 – 2024-03-19
VT2 läsperiod 4:  
2024-03-20 – 2024-06-02

Höstterminen 2024
2024-09-02 - 2025-01-19

HT1 läsperiod 1:  
2024-09-02 - 2024-11-03
HT2 läsperiod 2:  
2024-11-04 - 2025-01-19

Juluppehåll 2024-12-21 - 2025-01-06

Vårterminen 2025
2025-01-20 - 2025-06-08

VT1 läsperiod 3:  
2025-01-20 – 2025-03-23
VT2 läsperiod 4:  
2025-03-24 – 2025-06-08

Frågor?

Kontakta vår studievägledare:

Lovisa Andersson
studievagledare [at] kemi [dot] lu [dot] se