Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalyser

Här kan du läsa de senaste kursanalyserna för våra kurser.

Kurser på grundnivå

Kursanalys för Allmän kemi KEMA20 VT 2023

Kursansvarig: Viveka Alfredsson, Sophie Manner (biträdande)
Övriga lärare: Magnus Ullner, Margareta Sandahl, Peter Somfai, Jens Uhlig, Per-Olov Widmark. Labhandledare: Alice Spangenberg, Axl Eriksson och Henrik Winther. SI-ledare: Heran Karim och Michelle Kusnadi.
Antal studenter: 77 registrerade studenter
Kursombud: Tova Nilsson, David Nystrand
Betyg: Ordinarie tenta 23 st U, 37 st G, (omtenta 11 st U, 9 st G)

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 28 (36%)

Kort sammanfattning av resultatet:  Sammantaget var studenterna nöjda med kursen. Eftersom få studenter svarat på utvärderingen tas stor hänsyn till den input kursansvariga fått via kursombuden.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra. Lärarlaget anser att för få studenter utnyttjar räkneövningarna.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

 • workshopen om lika villkor har ändrats. Positiv förändring.
 • kinetik föreläses vid två tillfällen (tidigare en). Positiv förändring.
 • Ett labintropass har införts.

Förslag till förändringar till nästa kurs

 • Antalet föreläsningar om organisk kemi kommer att utökas.
 • Blått och gult kursavsnitt kommer fortsatt examineras via duggor medan grönt kursavsnitt och orange kursavsnitt slås samman och examineras via tentamen.
 • HT 23 kommer föreläsningen om grupparbetet var obligatoriskt för att underlätta för studenterna att hitta sina gruppmedlemmar. Direkt efter föreläsningen ska det finnas tid för grupperna att formera sig.
 • Labkompendiet kommer att ses över.
 • Lika villkor workshopen kommer att schemaläggas under första veckan eftersom det är ett bra tillfälle för studenterna att lära känna varandra. Antalet föreläsningar om organisk kemi kommer att utökas.

 

2023-04-19, kursanalysen är gjord av Viveka Alfredsson

 

Kursanalys för Allmän kemi KEMA20 HT 2022

Kursansvarig: Sophie Manner (Viveka Alfredsson, biträdande)
Övriga lärare: Viveka Alfredsson, Per Uvdahl, Per-Olof Widmark, Peter Jönsson, Peter Somfai
Antal studenter: 82 förstagångsregistrerade och 11 omregistrerade studenter
Betyg: efter ordinarie tentamen och två omtentamina är 58 förstagångsregistrerade
studenter godkända (71%).

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 45 av 94 (48%)
Kort sammanfattning av resultatet:
85% av studenterna är ganska nöjda eller mycket nöjda med kursen.
Studenterna har fått bedöma hur väl de nått de 14 lärandemålen i kursplanen.

• Betygsvärde mellan 3-4: 10 lärandemål
o 6 av 10 lärandemål ligger precis under betyg 4
• Betygsvärde mellan 4-5: 4 lärandemål

Bedömningsskalan som används är 1-5 (där 1 motsvarar ”inte alls” och 5 motsvarar ”i hög grad”).

89% av studenterna tycker att alla lärandemål har behandlats under kursen gång.

Över 60% av studenterna ansåg att arbetsbelastningen på kursen varit rimlig och i stort att den varit jämnt fördelad.

Övningsassistenter och övriga lärare får många positiva kommentarer. De har varit tillgängliga och haft bra informationsflöde sinsemellan.

Över 95% av studenterna upplever att de i hög grad eller i mycket hög grad har bemötts av respekt av lärare, övningsledare, kursassistenter och sina kurskamrater.

66% anser att de i hög grad eller mycket hög grad har blivit bättre på att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

De olika momenten i kursen beskrivs nedan inklusive studenternas synpunkter hämtade från kursutvärderingen i kursiv stil.

Föreläsningar
Hög närvaro på föreläsningarna genom hela kursen.
Över 80% upplever att föreläsningarna har bidragit till deras lärande i hög grad eller mycket hög grad. TGIF-föreläsningarna är mycket uppskattade.

Övningar
Generellt ett lågt deltagarantal på övningarna men de studenter som deltagit har varit mycket aktiva.
53% upplever att övningarna har bidragit till deras lärande i hög grad eller mycket hög grad.

Laborationer
Många studenter upplevde laborationerna som stressande. Det visade sig att en stor andel av studenterna inte hade laborerat under sin gymnasieutbildning på grund av pandemin.
53% anser att laborationerna har bidragit till deras lärande i hög grad eller mycket hög grad. Kompendiet får kritik för att vara rörigt.

Grupparbete
Grupparbetet genomfördes i grupper om två studenter (i undantagsfall 3) där gruppen skall hålla en kort presentation om valfri molekyl. Nytt för den här kursomgången var att studenterna delades in i grupper i stället för att välja själv.
Grupparbetet får blandad kritik. En del anser att projektet är kul och lärorikt, på en bra nivå. Andra upplever projektet som luddigt och onödigt. Pep talk-tillfället är mycket uppskattat.

SI-övningar
62% anser att SI-övningarna har bidragit till deras lärande i hög grad eller mycket hög grad. SI-övningarna har i stort ansetts som givande moment med högt deltagande. SI-ledarna upplevs som kunniga, hjälpsamma och engagerade.
”SI var de bästa under hela veckan”

Examination
Kursens examination är uppdelad där 4 hp examineras via duggor under de fyra första veckorna. Sluttentamen omfattas av 6 hp.

Duggorna uppskattas trots att det blir ett visst stressmoment då den första duggan ges redan i slutet av läsvecka 2. Över 95% anser att examinationen i hög grad eller mycket hög grad var fokuserad på att kontrollera att studenterna har uppnått kursmålen.

Matematik-repetition
Matematik-repetition (2 h) under läsvecka 2 där gymnasiematematik som används på kursen repeteras. Ca 60% av studenterna deltog. Övningsledarna upplever att matematikkunskaperna generellt är relativt svaga.

Workshop i Lika villkor (nytt moment)
Ny workshop i Lika Villkor vilken genomfördes i samarbete med Tomas Brage, Fysikum. Ingående moment är föredrag av Tomas (2x45 min) följt av gruppdiskussioner där ett antal frågor skall besvaras. Uppföljning och diskussion (45 min) efter en vecka.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen överlag fungerar väl. De anser att det är problematiskt att studenterna inte deltar i övningarna. Det är även tydligt att studenterna inte använder kursboken i den utsträckning som förväntas av dem.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Överlag är workshopen uppskattad.

Förslag till förändringar till nästa kurs

• Uppdatering av kompendiet.
• Introduktions-laboration i smågrupper för att gå igenom moment så som
vägning, mätning, utrustning, diskning, slaskhantering.
• Workshopen i Lika villkor genomförs under en dag i stället för två.


2023-02-10, sammanställningen är gjord av Sophie Manner, tillsammans med Viveka Alfredson
och kursombuden Axel Hulthén Sagert samt Ossian Rönnelius.

 

Kursanalys för Allmän kemi KEMA20 VT 2022

Kursansvarig: Viveka Alfredsson (Sophie Manner, biträdande)
Övriga lärare: Sophie Manner, Magnus Ullner, Eva Unger, Jan-Olle Malm, Eva Cyrén, Margareta Sandahl, Peter Somfai, Per-Olov Widmark
Antal studenter: 68 registrerade studenter
Betyg: Efter två tentor är 37 studenter godkända på kursen

Info om kursens upplägg:

Under kursens gång släpptes pandemirestriktionerna men den initiala undervisningsmetoden behölls under hela läsperioden. Kursen gavs delvis digitalt.
Föreläsningar gavs via filmer i Canvas. Räkneövningar, SI-övningar och projektredovisningar genomfördes på plats på KILU. Studenterna laborerade enskilt i mindre grupper än före pandemin. Den kortare versionen av laborationen ”Mors salt” användes (1 dags lab).
Duggor och tentor hölls i sal.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 25 av 67 (37%)

Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna nöjda med kursen. De saknade genomgång av kolets och kvävets kretslopp. Duggorna varuppskattade. Instuderingsfrågorna bedöms vara för omfattande. Studenterna hade en del synpunkter på lab-handledningar och instruktioner för hur man skriver riskanalys inför laborationer.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen fungerade väl men ser ett problem med att så få studenter deltog i räkneövningarna. Räkneövningar gavs på plats på kemicentrum medan föreläsningarna var digitala (inspelade filmer tillgängliga via Canvas). Lärarlaget anser att det finns ett problem med att studenter lär sig formelbaserad problemlösning och att de inte erhåller en djupare förståelse för kemin.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gick har vi uppdaterat skrivfel i kompendiet.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges kommer vi att införa fler förståelsebaserade frågor i övningskompendiet och även införa detta på tentan. Vi kommer ha en genomgång av kolets och kvävets kretslopp på föreläsning. Vi kommer se över labkompendiet. Vi kommer fokusera (begränsa) instuderingsfrågorna. HT 2022 hoppas vi även kunna återinföra TGIF (trevlig genomgång i föreläsningssal) som pga av pandemin inte kunnat genomföras.

2022-05-18, sammanställningen är gjord av Viveka Alfredsson

Kursanalys för Biokemi KEMA03 HT 2022

Kursansvarig: Herwig Schüler
Övriga lärare: Derek Logan, Martin Lundqvist
Antal studenter: 69 registrerade studenter
Betyg: 10 UK, 16 G, 22 VG.

Utvärdering

Studenternas kursvärdering, ett möte med kursrepresentanterna, samt lärarlagets överläggningar ligger till grund för vår kursanalys.

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 33 (48%)

Kort sammanfattning av resultatet:
Sammantaget var studenterna nöjda med kursen, med ett snittbetyg på 7,2 av 10(HT21: 6,6). 51,5% (30%) av studenterna tyckte att kursen var mycket bra (betyg 8-10) medan 3% (10%) var missnöjda med kursen (betyg 1-3). 50% av studenterna angav att kursen hade ökat deras intresse för ämnet biokemi.

Studenterna var nöjda, till ungefär liknande grad, med samtliga enskilda kurs-moment och lärandeformer (under tidigare kurser fick laborationen högst betyg).

Av fritextsvaren gick att utläsa att få studenter (jämfört med tidigare år) upplevt innehållet i kursen som svårt och komplicerat, och att kursboken var svårläst och oöversiktlig. Få uttryckte att det var svårt att göra kopplingen mellan föreläsningar och kursboken. Det förefaller naturligt att anta att det goda kursresultatet beror på en mycket högre nivå på studentmedverkan i den takt vi tänkt oss, som alla föreläsare vittnade om. Detta i sin tur kan hänga ihop med återkomsten av IRL-undervisning, och/eller stark närvaro av starka och tongivande studenter inom gruppen.

Följande aspekter berördes av kommentarerna:

Allmänt
Flera studenter uttrycker att de hade velat se övningstenamen med svar.

Inläsningsanvisningarna för vissa kapitlar var missvisande/stämde inte överens med föreläsningens innehåll eller föreläsarens kommentar om vad som är viktigt att kunna.

Föreläsningar
Föreläsningarna uppskattades och var en viktig del i lärandet. Undantag: F9 (sammanslagning av oxidativ forsforylering och fotosyntes). Den föreläsningen upplevdes som alldeles för detaljerad.

Quiz – Homework och genomgångar
Denna undervisningsform uppskattades och fick mest positiva kommentarer.

Kursboken
Boken uppskattades men svaren visar även att slides från föreläsningar och internet var de huvudsakliga informationskällorna.

Laborationen
Laborationen uppskattades och labbassistenterna fick beröm.

Labbrapporten
Labbrapporten uppskattades av några, som kommenterade att den hjälpte i förståelsen av enzymkinetik. Över lag var många kritiska till labbrapportens komplexitet och att rättningen av labbrapporten verkade vara beroende av lärarassistent.

Möte med kursrepresentanterna

Diskuterades många av punkterna som framkom ovan, samt några fler:

Allmänt
Studenterna tycker det vore bättre att ha kursen på hel fart, i stället för två parallella kurser på halvfart. De ställs inför valet att tidvis lägga mer tid på den ena eller andra kursen.

Quiz – Homework och genomgångar
Diskuterades hur man skulle uppmuntra mer muntlig delaktighet. Ett förslag är att förlägga genomgångarna till stora seminarierum.

Laboration och labrapport
Diskuterades att många saknade tid mellan inlämningstillfällena att svara på lärarassistenternas kritik och rätta sin rapport.

Litteratursökning och vetenskapligt skrivande
Studenterna tyckte att dessa uppgifter borde bättre integreras i kursens övriga innehåll.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra. Jämfört med tidigare tillfällen föreföll det som om betydligt mer än hälften av inskrivna studenter var aktiva och följde alla delmomenten. Fler (jämfört med tidigare kurser, både höst och vår) skrev också tentamen med goda resultat, och färre blev underkända, och av dem med gott resultat hade endast en minoritet läst kursen vid ett tidigare tillfälle. Det innebär att ett (som tidigare) högt antal inskrivna men icke aktiva studenter inte var problematiskt denna gång.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gick har vi gjort följande ändringar:
•    Laborationsrapporten förenklades i en strävan att (i) renodla övningen för att träna forskningsdokumentation mer än vetenskapligt skrivande, (ii) hitta en enklare form som låter sig anpassas till en generell form för alla kurser inom programmet.
•    Hand i hand med förenkling av labbrapporten byggdes ”biblioteks-övningen” ut. Det infördes i stället en modul ” Litteratursökning och vetenskapligt skrivande”. Denna modul bör anpassas för att bättre knyta an till övrigt kursinnehåll, så att studenterna får en konkret användning för kunskapen.
•    Föreläsning F9 bestod av två sammanslagna föreläsningar om oxidativ fosforylering/elektrontransportkedjan å ena sidan, och fotosyntes å andra sidan. Föreläsningen behöver förenklas och omgestaltas för att motivera varför dessa två kapitlar skall presenteras sida vid sida.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges föreslås följande ändringar:
•    Läsanvisningarna behöver kontrolleras av föreläsare inför varje föreläsning.
•    Abstractövningen behöver anpassas så att studenterna förstår dess mening.
•    Labbrapporten behöver förenklas mer grundligt, och assistenterna behöver nå samstämmighet i vilka uppgifter som felmarkeras för korrektur samt hur detta följs upp.
•    Formatet för genomgång av homework och quiz behöver förändras för att uppmuntra aktivt deltagande. Att använda seminarierum med runda bord istället för sal vore en enkel metod för detta.
•    Om möjligt bör ännu fler kursmoment läggas tidigare i schemat (före laborationen) för att förhindra att rapportskrivandet blir för stressigt.


2023-01-27, sammanställningen är gjord av Doc. Herwig Schüler

 

Kursanalys för Biokemi KEMA03 VT 2022

Kursansvarig: Ingemar André
Övriga lärare: Derek Logan, Herwig Schüler,
Antal studenter: 42 registrerade studenter varav 16 omregistrerade.
Betyg: 13 st UK, 3 st G, 2 st VG. Tentamen.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 2

Kort sammanfattning av resultatet:
Svarsfrekvensen var så pass låg att det inte är relevant att analysera resultatet i detalj. De två studenterna som svarade rapporterade inga större problem med kursen och dess innehåll.

Lärarlagets kommentarer

Det har varit en frustrerande kursomgång för lärarlaget. Redan från början av kursen såg vi ett lågt deltagande på föreläsningar och övningar, med kanske 15 studenter på de första föreläsningar. På slutet deltog en handfull studenter och på någon övning var det bara en på plats. Genom att svara på en quiz via canvas varje vecka så fanns möjlighet att få extrapoäng till tentamen. Denna möjlighet utnyttjades av en liten andel av studenterna.

Studenter deltog eller slutförde inte heller de delar som är obligatoriska på kursen. 16 har vid kursens slut blivit godkända på labbrapport. Vi har två obligatoriska inlämningar, bioinformatik och biblioteksövning, där 13 respektive 12 studenter har lämnat in. Delvis kan detta förklaras med att vi har ett större antal återregistrerade på kursen, 16 st.

Sammantaget verkar det som att en mindre andel av studenterna hade för avsikt att slutföra kursen. Vi har inte fått någon återkoppling under kursens gång att det fanns problem med undervisningen eller undervisningsformerna. Gissningsvis har karnevalen haft en effekt på resultaten.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Till denna omgång har en ny biblioteksövning utvecklats som mer kopplar samman till laborationen. Den verkar fungera bra då studenterna lyckats genomföra den självständigt och svaren på den delen där de skulle sammanfatta ett vetenskapligt abstrakt gav upphov till bra svar. Vi hade också en modul i canvas kring informationssökning som bibliotikarie Anna Lindén utvecklat. Då hon startade sin tjänst under kursens gång så fanns inte möjlighet att lägga till en quiz till denna modul och det är därför svårt att utvärdera hur väl den fungerat.

Utöver detta så ändrade vi strukturen för inlämning av quiz för extrapoäng med kortare deadline efter associerad föreläsning. Syftet vara att uppmuntra studenter att repetera materialet i närtid efter föreläsning.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges bör man tänka på följande punkter:

 • Biblioteksövning bör utvecklas genom att renodla canvasmodulen om informationssökning och lägga till en quiz för denna del.
 • Vi har planer på att lägga mer fokus på vetenskapligt skrivande under kursen och jobbar tillsammans med bibliotekarie Anna Lindén och språkpedagog Maria Källqvist med att förbättra labmanual och att lägga till föreläsning om skrivande samt eventuellt lägga till ytterligare evaluering av skrivandet i labrapport.

2022-06-28, sammanställningen är gjord av Ingemar André

Kursanalys för Organisk kemi KEMA01 HT 2022


Kursansvarig: Peter Somfai.
Övriga lärare: Kenneth Wärnmark, Roberto Mastio och Samuel Persson.
Antal studenter: Totalt 71 studenter registrerade, varav 22 omregistrerade och 4 som var antagna men ej registrerade.
Betyg: 44 studenter tentade 23-01-13; 24 st U, 20 st V+VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 23 st (31%)
De förinspelade föreläsningarna, laborationerna, kursboken, övningarna och SI-övningarna uppskattas.
Det framförs önskemål om tydligare facit/lösningstips till extrafrågorna, något långsammare tempo vid övningarna och diskussionsfrågor i samband med office hours.

Lärarlagets kommentarer

Det flippade kursupplägget fungerar i stort sett väl. Systemet med att gå igenom samtliga uppgifter på övningarna har fungerat väl men antalet övningsuppgifter vid varje tillfälle behöver ses över.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Förändringen av övningsupplägget har varit positiv.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Följande kommer att ändras till VT-22: (i) minska antalet övningsuppgifter som gås igenom, (ii) lösningsförslag till extrauppgifterna, (iii) introducera diskussionsuppgifter vid office hours.

2023-01-24, sammanställningen är gjord av Peter Somfai

 

Kursanalys för Organisk kemi KEMA01 VT 2022

Kursansvarig: Peter Somfai.
Övriga lärare: Kenneth Wärnmark, Daniel Willé n, Samuel Persson och Jesper Schwarz.
Antal studenter: Totalt 78 studenter registrerade, varav 35 omregistrerade och 12 som var antagna men ej registrerade.
Betyg: 51 studenter tentade 22-05-30; 31 st U, 20 st V+VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 16 st (36%)

De förinspelade föreläsningarna uppskattas, laborationerna och kursboken uppskattas, medan intrycket från övningarna och SI-övningarna är mer varierat.
Det framförs kritik mot avsaknad av facit till övningsuppgifterna, vilket också framförts av kursrepresentanterna.
Man vill gärna ha ett frågetillfälle knutet till varje föreläsning.
Från kursvärderingen noteras även att en relativt stor andel studenter är dåligt förberedda inför övningarna.

Lärarlagets kommentarer

Det flippade kursupplägget fungerar i stort sett väl. Systemet med frågestunder/övningar är förvirrande och behöver ändras.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Positivt med mer kontakttid.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Följande kommer att ändras till HT-22: (i) frågestunder blir övningar, (ii) systemet med OH behöver ändras men oklart till vad, (iii) facit till föreläsningsfrågorna kommer att finnas förinspelade och (iv) övningarna skall harmoniseras bättre till föreläsningarna.

2022-08-17, sammanställningen är gjord av Peter Somfai

Kurser på fördjupad grundnivå

Kursanalys för KEMB16 HT 2022

Kursansvarig: Charlotta Turner
Övriga lärare: Margareta Sandahl, Peter Spégel
Antal studenter: 35 registrerade studenter (varav 7 omregistrerade)
Betyg:
Ordinarie tentamen: 13 st UK, 15 st G, 1 st VG (55 % genomströmning). För endast nyregistrerade studenter var genomströmningen 60 %.
Omtentamen: 10 st UK, 2 st G

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 20 (av 35, dvs. 57 %)
Kort sammanfattning av resultatet:
Sammantaget var studenterna nöjda med kursen då den ansågs som mycket relevant för utbildningen. Studenterna uppskattade speciellt föreläsningar och laborationer, men upplevde att laborationsrapporter och litteraturprojektet tog för mycket tid i anspråk. Studenterna upplever att de blev respektfullt behandlade av både lärare och labbhandledare på kursen samt av kurskamrater.

Arbetstid som studenterna har lagt på kursen:
<10 h/v 0 % av studenterna
10-20 h/v 10 % av studenterna (2 studenter)
20-30 h/v 30 % av studenterna (6 studenter)
30-40 h/v 30 % av studenterna (6 studenter)
>40 h/v 30 % av studenterna (6 studenter)

Tidigare år har resultatet pekat på att över hälften av studenterna lägger mindre än 30 h/vecka på kursen, dvs. detta år har studenterna lagt mer tid på kursen. Värt att notera är att studenterna lägger väldigt olika mycket tid på kursen; 40%
av studenterna har lagt mindre än 30 h/v, medan 30% av studenterna har lagt mer än 40 h/v på kursen.
Studenterna själva upplever att kraven på arbetsinsatsen under kursen var lagom (40%), höga (30%) eller alldeles för höga (30%). Ingen av studenterna upplevde kraven som låga eller alldeles för låga.

Om man ser till genomströmningen på tentamen för de nyregistrerade studenterna så är den 60%, vilket motsvarar den andel studenter som lagt minst 30 h/v på kursen.

Studenterna anser att föreläsningar och laborationer bidrar mest till studentens lärande under kursen, medan övningar, läsa kurslitteratur och litteraturprojekt upplevdes mindre viktiga för en del av studenterna. 85% av studenterna har deltagit i över 90 % av föreläsningarna, medan endast 15 % av studenterna medverkade i över 90% av övningarna. 35% av studenterna deltog i färre än hälften av övningarna.

Informationsflöde och kommunikation har över lag fungerat bra på kursen, förutom Diskussionsforum på Canvas vilket bör ses över. En majoritet av studenterna upplever att de har fått återkoppling på sitt lärande (på föreläsningar, övningar, labbar, Canvas, mm.)

Kvaliteten på litteratur och skriftliga instruktioner upplevdes som bra över lag, förutom för litteraturprojektet (25% låg/mycket låg kvalitet), quiz inför lab (20% låg/mycket låg kvalitet), och labhandledning i provupparbetning (30% låg/mycket låg kvalitet).

30% av studenterna har lagt >50 h på litteraturprojektet (endast 2 av 20 studenter lade >60 h, vilket motsvarar förväntningarna (66 h / 2,5 hp). 45% av studenterna lade mindre än 40 h på litteraturprojektet. Studenterna själva upplever att de behöver lägga alldeles för mycket tid på litteraturprojektet. De flesta av studenterna upplever bibliotekets föreläsning som relevant för utbildningen, men färre ansåg att föreläsningen bidrog till att lättare kunna utföra uppgifterna i kursen.

Endast 2 av 20 studenter upplevde att de hade otillräckliga kunskaper i början av kursen. Över hälften av studenterna upplever att de har uppnått alla lärandemålen ganska väl eller mycket väl. De lärandemål som av minst 25% av studenterna upplevs som endast i någon mån eller hyfsat uppfyllda är följande:

 • Beskriva uppbyggnad och förklara funktion av viktiga analysinstrument
 • Beskriva och jämföra olika provtagnings-, provupparbetnings- och analysmetoder för gaser, vätskor och fasta prover
 • Föreslå grunddragen i en analysprocedur för en given frågeställning

Endast hälften av studenterna anser att tentamen speglade lärandemålen i kursplanen ganska väl eller mycket väl. En del studenter upplevde tentamen som stressande med för många uppgifter; att tidsbrist snarare än kunskapsbrist styrde resultatet. En del studenter anser att övningarna inte speglar tentainnehållet.

Samtal med kursrepresentanter

Ett samtal med de båda kursrepresentanterna sammanfattas i 4 stycken:

1. Tentamen:

 • Upplevdes som för lång, och tidsbrist uppstod för de flesta studenter
 • Innehållet skiljde sig för mycket från genomgångar, övningar och extentor
 • Poängfördelningen var ojämn och speglade inte tidsåtgången
 • Kursutvärderingen bör vara öppen och redigerbar till efter tentaresultaten meddelats och tentamen har visats.

2. Laborationer (2,5 hp):

 • För tidskrävande, särskilt skrivandet av labbrapporter. Borde ta max 6 h, men tar i snitt 10 h per person och labb. Ett förslag är att minska kravet på introduktionsdel i rapporterna.
 • SPEC-labben och PREP-labben är röriga och tidskrävande. SPEC är mest tidskrävande, medan PREP är mest rörig.
 • Labbhandledarna ställer orimliga krav på labbrapporterna.
 • Quiz inför labb fyller inget syfte. Frågorna är otydliga.

3. Litteraturprojektet (2,5 hp):

 • Givande med avseende på textskrivning, litteratursökning och presentation
 • Mindre givande vad gäller teori om provupparbetning, eftersom man endast skrev om två olika tekniker och inte fick någon fördjupning i andra tekniker.
 • Projektet var för omfattande och tidskrävande och studenterna hade gynnats av ett mindre projekt.
 • Det var svårt för många att hitta bra jämförelser av metoder med avseende på samma analys varför det blev väldigt svårt att skriva en bra text.

4. Övningar och extentor:

 • Tidsbrist på kursen över lag gör att man prioriterar bort övningar
 • Övningarna bör motsvara frågor på tentamina
 • Ett förslag är att ge extrapoäng för närvaro vid övningar
 • Det är önskvärt med siffersvar till extentor
 • Exempel på lösningar på tentamina vore också bra

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra, och att det är trevligt att ha alla moment på plats i stället för Zoom/digitalt. Litteraturprojektet fungerade bättre i år med mer omfattande halvtidskontroll som låg relativt tidigt på schemat. Det upplevdes
positivt för både lärare och studenter med aktiv medverkan av bibliotekarie vid flera schemalagda moment.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Förändringar av kursen som föreslogs förra året var följande:

1. Litteraturprojekt: Halvtidsgranskning läggs tidigare och skissen som lämnas in ska innehålla förutom titel, mål och syfte, även en tidsplan, Ganttschema, och ansvarsområden inom gruppen. Gruppen ska komma överens om när och hur gruppen ska träffas. Vid projektstart ska projektledning, kommunikation och konflikthantering diskuteras.

 • Detta har genomförts. Studenterna upplever fortfarande litteraturprojektet som rörigt, och dessutom alltför tidskrävande.

2. SPEC- och PREP-labbarna ska ses över igen för att tydliggöra syfte med labbarna, se till att labbarna är mindre röriga och har mindre väntetider.

 • Detta har genomförts, vilket har gett mer positiv återkoppling för SPEC-labben, men fortfarande upplevs PREP-labben som rörig. Dock var det en helt ny doktorand som hade ansvar för denna labb, så kanske det inte är helt rättvist att döma ut labben detta år.

3. Tyvärr finns det inte ekonomiskt utrymme för att lägga in fler övningar eller frågestunder i schemat. Studenterna får bättre utnyttja de tillfällen som finns för att ställa frågor (t.ex. vara mer förberedd inför övningar och delta mer aktivt där – ställa frågor). För övrigt kommer, med reservation för pandemirestriktioner, möjligheten till live-interaktion med lärarna automatiskt att öka genom ett 20-tal live-föreläsningar. Gamla föreläsningsinspelningar kommer att finnas tillgängliga som extra studiematerial.

 • Det är fortfarande så att för få studenter deltar i övningar. Vi ska diskutera detta i lärarlaget. Gamla föreläsningsinspelningar var tillgängliga som extra studiematerial, vilket upplevdes positivt av studenterna.

4. Vi fortsätter se över schemat så att det inte blir för tungt med uppgifter/kursmoment i någon del av kursen. Vi ska diskutera inom lärarlaget hur vi på bästa sätt utnyttjar hela kurstiden fram till tentan.

 • Detta tycker vi att vi har åstadkommit ganska väl, men ska diskuteras igen med anledning av dålig uppslutning på övningar.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska följande förändras:

 1. Lärarlaget anser att det är viktigt för studenterna att delta i övningar. Det ska göras ännu tydligare vid Introduktionsföreläsningen hur viktigt det är att utnyttja övningarna bättre. Vid vissa övningar kommer uppgifter från extentor att diskuteras.
 2. Längd och innehåll av tentor ska ses över.
 3. Litteraturprojekt: Instruktioner ska (igen) ses över, och möjligen ska inriktningen ändras så att det blir enklare att jämföra analytisk kemiska kvalitetsdata.
 4. Laborationer och labbrapporter: Omfång och instruktioner ska återigen ses över. Quiz inför labb ersätts med en diskussion med labbhandledare i början av labben. Inlämning av laborationsrapporter: alla i gruppen ska kunna se inlämningen med kommentarer om Canvas tillåter det.
 5. Introduktionsföreläsningen: Förtydliga att kursboken måste läsas för att studenterna ska ha en god möjlighet att klara tentamen, och att deltagande i övningar är en viktig förutsättning för att tillgodogöra sig laborationer samt viktiga teoretiska begrepp.
 6. Lärandemålen: Se över både föreläsningar och tentamensfrågor i perspektivet av lärandemålen, särskilt de tre som nämns ovan.


Avslutningsvis, KEMB16 är en heltidskurs, och studenterna förväntas lägga 40 timmar eller mer per vecka på sina studier.

2023-03-03, sammanställning är gjord av Charlotta Turner


Kursanalys för Analytisk kemi KEMB16 HT 2021

Kursansvarig: Charlotta Turner
Övriga lärare: Margareta Sandahl, Peter Spégel
Antal studenter: 36 registrerade studenter
Betyg: 13 st UK, 12 st G, 8 st VG (61% genomströmning)

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 20 (av 42, dvs. 48%)
Arbetstid som studenterna har lagt på kursen:
<10 h/v 0 % av studenterna
10-14 h/v 5 % av studenterna (1 student)
15-19 h/v 5 % av studenterna (1 student)
20-24 h/v 15 % av studenterna (3 studenter)
25-30 h/v 30 % av studenterna (6 studenter)
>30 h/v 45 % av studenterna (9 studenter)
Detta innebär att 55% av studenterna har lagt mindre än 30 h/v i arbetstid på kursen! En fjärdedel av studenterna lägger 24 h/v eller mindre på kursen trots att det är en heltidskurs. Detta är liknande resultat som tidigare år.

Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna nöjda med kursen. Studenterna uppskattade speciellt Canvasplattformen och labbarna (förutom spektrofotometrin som var rörig och provupparbetning som hade mycket väntetid), men önskade mer möjligheter att ställa frågor ”live” till lärarna under hela kursen (fler frågestunder/övningar). Samtidigt ser vi att en tredjedel av studenterna deltar i endast 50% av övningarna då det var tänkt att ställa frågor till lärarna.
Flera studenter tycker att det är för mycket litteratur på kursen i kombination med rätt så tunga labbrapporter. Om det är samma studenter som lägger under 24 h/v så är det kanske den totala tiden som läggs på kursen som är för liten, med tanke på att det är en heltidskurs.
En hel del upplevde att halvtidsseminariet för Litteraturprojektet kan läggas tidigare, och att det behövs mer stöd för att hantera arbetsfördelning och konflikter inom grupperna.
Flera studenter har kommenterat att det hade behövt en till labbassistent till spektrofotometrilabben. Ett förslag är att en del av provlösningarna är förberedda innan labb, och att det behövs 3-4 spektrofotometrar för att SPEC-labben ska fungera bra. En
svårighet med labbarna i allmänhet är de olika mjukvarorna som används. En annan kommentar om labbarna är att kurshandledarna är för strikta när de rättar labbrapporter.
Studenterna föreslår att man skulle kunna samla poäng till tentan genom att vara med på övningar. Kanske ett kunskapsquiz kan användas i kombination med övningar.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra trots fortsatt Corona pandemi och blandade former av undervisning (labbar och övningar på plats, föreläsningar inspelade). Det är tydligt att studenterna uppskattar de inspelade föreläsningarna, men att de önskar mer kontakt med lärarna och fler möjligheter att ställa frågor. Denna önskan kommer troligen att uppnås automatiskt då vi återgår till normala undervisningsförhållanden.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gick har vi genomfört följande ändringar:
1. Föreläsningar: Vi har inte med sidhänvisningar utan endast hela kapitel (studenterna förväntas kunna sålla bland informationen på egen hand), men däremot har vi lagt in fler exempel och figurer/bilder från kursboken. Studenterna upplever det ändå som svårt att planera sin läsning och tid till detta.

2. Övningarna har setts över så att de liknar tentafrågorna ännu mer, och de har fullständiga lösningar (till skillnad från extentorna). En del övningar inleddes med en kort genomgång av syftet med övningen och förslag på hur man kan angripa en
övningsuppgift – detta har verkligen uppskattats av studenterna!

3. Laborationshandledningarna har förtydligats vad gäller både laborationen och rapporten, men fortfarande upplever studenterna SPEC-labben rörig och till viss mån även PREPlabben. Ett nytt labbdatorsystem är igång, men studenterna har inte påpekat något om detta vilket vi tar som positivt.

4. Litteraturprojektet har nu en tydligare kontroll vid halvtid med en liten inlämningsuppgift. Studenterna tycker att den kan tidigareläggas. Mallen för rapport och presentation förbättrades. En ny föreläsningstimme om presentationsteknik, opponering
och kamratgranskning lades in i schemat (inga studentkommentarer om detta).

5. Diskussionsforum på Canvas delades upp i moduler för att enklare finna frågor och svar inom olika områden. Många studenter uppskattade detta, men inte alla. En del vill trots allt hellre ha personlig kontakt. Lärarna upplevde diskussionsforumet som betydligt enklare att hantera detta år.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska följande förändras
1. Litteraturprojekt: Halvtidsgranskning läggs tidigare och skissen som lämnas in ska innehålla förutom titel, mål och syfte, även en tidsplan, Ganttschema, och ansvarsområden inom gruppen. Gruppen ska komma överens om när och hur gruppen ska träffas. Vid projektstart ska projektledning, kommunikation och konflikthantering diskuteras.
2. SPEC- och PREP-labbarna ska ses över igen för att tydliggöra syfte med labbarna, se till att labbarna är mindre röriga och har mindre väntetider.
3. Tyvärr finns det inte ekonomiskt utrymme för att lägga in fler övningar eller frågestunder i schemat. Studenterna får bättre utnyttja de tillfällen som finns för att ställa frågor (t.ex. vara mer förberedd inför övningar och delta mer aktivt där – ställa frågor!) För övrigt kommer, med reservation för pandemirestriktioner, möjligheten till live-interaktion med lärarna automatiskt att öka genom ett 20-tal live-föreläsningar. Gamla föreläsningsinspelningar kommer att finnas tillgängliga som extra studiematerial.
4. Vi fortsätter se över schemat så att det inte blir för tungt med uppgifter/kursmoment i någon del av kursen. Vi ska diskutera inom lärarlaget hur vi på bästa sätt utnyttjar hela kurstiden fram till tentan.

2021-11-22, sammanställning är gjord av Charlotta Turner

Kursanalys för Cellens kemi MOBA02 VT 2022

Kursansvarig: Herwig Schüler
Övriga lärare: Henrik Stålbrand, Sara Linse, Tommy Cedervall, Urban Johanson
Antal studenter: 56 registrerade studenter
Betyg: 6 U, 17 G, 15 VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 15

Kort sammanfattning av resultatet:

Sammantaget var studenterna mycket nöjda med kursen (snittbetyg 4,4 av 5; 10 gav betyg ”mycket nöjd”). 12 av 15 studenter angav att kursen hade ökat deras intresse för ämnet biokemi.

När det gäller enstaka kursmoment och lärandeformer, så har studenterna tidigare varit mest nöjda med laborationen. Detta var inte fallet i årets survey, och poängfördelningen ser ut på följande sätt:

Föreläsningar: 3.8
Kurskompendium: 4.2

Laborationer: 4.3
Övningsuppgifter & Gruppdiskussioner: 4.4
Kurslitteratur: 4.4

På frågan huruvida man bör byta ut det tryckta kurskompendiet mot PDF-filer tillhandahållna genom Canvas, svarade en majoritet av studenterna ”nej” (11/15).

13 av de tillfrågade var nöjda med Bioinformatik-övningen. Alla tyckte att ”de 50 frågorna” var bra och endast 2 respondenter tyckte att PBL-delen var inte bra. I kommentarerna fördjupades kritiken något, där flera tyckte att det var svårt att komma in i PBL-tänket men att det var givande när de förstått uppgiften och hade börjat komma igång. Kritiken gällde snarare schemaläggning än innehåll.

Nedan följer citat ur kommentarerna rörande kursen i sin helhet.

• En mycket bra kurs och engagerade lärare som stöttade och ville hjälpa till. Hade inte så mycket till övers för biokemi innan, mest p.g.a. kursen (biokemi) som vi läste första året. Den var för spretig och gav mest bara ångest. Denna kurs var däremot bra strukturerad, spännande och fick verkligen intresset för biokemi att ta revansch. Är mycket nöjd.

• Tyckte att både lärarna och labb assistenterna gjorde det tusen gånger mer roligare, utan er "down to earth" persoligheter, utan det skulle det vara tråkigt. Eftersom ni hade den personligheten gjorde det att man öppnade ögonen för biokemi, dock så är det synd att ni inte hade en del i alumni kvällen där alla alumni pratar om vad de håller på med efter sina studier, så nästan ingen av oss hade någon direkt känsla för biokemi.

• Tack för att ni tog hand om kursen, hade inte velat ha någon annan som lär oss om biokemi. Ps. Tommy behöver en ny mic, den lät lite..ja..kunde varit bättre. Åter igen tack och Ha en Fin Sommarlov!

• Spännande och samtidigt lugnt kurs som jag hoppas fler tar. En annan rytm som jag inte var så van vid. Kunde hålla mig i fas med en kurs utan att plugga ihjäl mig, tack så mycket för det. Hoppas det finns fler sådana här kurser med samma flyt. Skulle vara kul med initiativ att komma till frågestunderna. Men, det kanske förstör den goda balansen ni byggt upp mellan obligatorisk och valfritt. Igen, tack så mycket för kursen. Trevlig sommar!

• Bra kurs! Jag har lärt mig mycket och jag uppskattade labben mycket och att man kan få bonuspoäng till tentan

• Rolig kurs med väldigt bra upplägg!

• väldigt intressant kurs. hade svårt för biokemi eftersom vi haft den på distans och tyckte därför det var tråkigt. har helt ändrat uppfattning nu. Inlämnings-uppgifterna hjälpte jättemycket med inlärning eftersom man behövde läsa i boken, bra upplägg generellt.

• uppdatera sidor och uppgifter som hänvisas till i kompendiet. för vissa kapitel utgick de från en äldre upplaga och stämde inte

• Budskapet om PBL uppgiften hade kunnat vara lite tydligare, men det gick annars smidigt och var intresant. Överlag en väldig bra kurs med mycket lärorikt innehåll.

• Tyckte det kändes onödigt med kamratrespons både på bioinformatiken och lab-a-gal. Tyckte responsen inte gav så mycket och hade hellre fått respons tidigare från lärare för att kunna avsluta de snabbare. Nu blev det så nära tentan man behövde fixa de

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra. Liksom vid tidigare tillfällen förefaller det som om endast drygt hälften av inskrivna studenter är aktiva, följer alla delmomenten, OCH skriver tentamen (majoriteten av omregistrerade studenter skriver alltså inte tentamen). Av de som blev underkända på tentamen, var majoriteten omregistrerade studenter.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gick har vi endast gjort mindre förändringar:

• PBL-fallen ersattes med mer realistiska fall, som anknyter till verkligheten

• PBL-fallen lades senare i schemat vilket innebar rapportskrivande (som studenterna är ovana vid) nära inpå tentamen

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges föreslås följande ändringar:

• Återgå till en tidig avslutning av Bioinformatik-delen

• Slopa kamratrespons för PBL-uppsatsen. Använd den istället för att ge studenterna skrivstöd, exempelvis omforma uppgiften till att skriva ett abstract

• Inför någon form av träning i muntlig framställning av kursinnehåll

2022-06-16, sammanställning är gjord av Doc. Herwig Schüler

Kursanalys för Experimentell proteinkemi KEMC03 HT 2022

Kursansvarig: Martin Lundqvist
Övriga lärare: Herwig Schüler, Henrik Stålbrand, Katja Bernfur, Simon Birgersson, Mads Jeppesen och Lei Ortigosa
Antal studenter: 11 registrerade studenter
Betyg: 0 st UK, 6 st G, 5 st VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 6 (55%)
Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna troligen nöjda med kursen. Det är lite svårt att säga säkert eftersom bara 55% svarade på kursvärderingen och ut av dessa så var 50% mycket nöjda och 35% lite missnöjda. Studenterna uppskattade speciellt laborationerna och föreläsningarna, men önskade mer precisa läsanvisningar i kurslitteraturen.
Kursdeltagarna tyckte att kursen hade en rimlig arbetsbörda.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra. Det var första gången efter Covid och det kändes bra att ha all verksamhet på Campus igen. Det var roligt att se att de som svarade på kursvärderingen uppskattade laborationerna och de muntliga presentationerna mycket.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gick har vi ändrat när det gäller avrapporteringen av sista laborationen. I stället för att både ha en skriftlig och muntlig avrapportering hade vi bra en muntlig avrapportering. Detta uppskattades av studenterna.
Arbetet med att uppdatera kompendiet har påbörjats men inte hunnit slutföras helt än.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska ges kommer vi att försöka göra träningen att hålla muntliga redovisningar mer stringent genom att två av lärarna kommer att vara med vi alla tre tillfällen för att kunna ge konstruktiv kritik och förhoppningsvis kunna ge studenterna självinsikt i att de blir bättre. Detta arbete kommer Martin och Katja ta ansvar för.
Vi kommer också försöka slutföra uppdateringen av kompendiet.

2022-12-15, sammanställning är gjord av Martin Lundqvist

 

Kursanalys för Experimentell proteinkemi KEMC03 HT 2021

Kursansvarig: Martin Lundqvist
Övriga lärare: Herwig Schüler, Henrik Stålbrant, Katja Bernfur, Hans-Erik Åkerlund
Antal studenter: 11 st, 10 som skrev tenta.
Betyg: Första tentan: 4 st VG, 4 st G och 2 st U. Andra tentan: 2 st G. Totalt: 4 st VG och 6 st G
Kursen hölls med striktare restriktioner än året innan. Årets kurs var helt på distans förutom labbarna och datorövningarna vilka hölls på plats på kemicentrum.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 9 (~82% svarsfrekvens)

Kort sammanfattning av resultatet:
Studenterna var över lag nöjda med kursen (snittbetyg 4,0 av 5) och ingen av studenterna var negativt inställd till kursen som helhet. De olika kursmomenten och kurslitteraturen fick också mer ros än ris.
Mer än 50% av eleverna uppskattade att de la ner mer än 40 timmar per vecka på kursen. Studenternas kursrepresentanter framförde även denna synpunkt till kursansvarig lärare. Studenterna var också över lag nöjda med hur kursen hade anpassats till restriktionerna.

Här följer några citat från studenterna om vad som fungerade bra och mindre bra med den restriktionsanpassade kursen:

 • Lectures worked well, as did the labs. The exersices didn´t work that great.
 • I thought the adoption to restrictions worked very well. Social interactions are of course appreciated but that the abs/presentations/computer exercises were on site was nice as a compensation.
 • Lecture’s was good, more exercise needs. More information about the labs.
 • Det praktiska utförandet av labbarna har fungerat jättebra, övningarna över zoom tycker jag inte har fungerat så bra, föreläsningarna över zoom har fungerat bra
 • Everything worked fine. It could be nice if the lab supervisors were more strict with the usage of face shields among for the students. Many students did not wear it and it feels unsafe.
 • What has worked good: That every lecture was recorded. Easy to go back to and listen. What was bad: Not everyone wanted to record, there should be a consistency.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tycker att det är roligt att studenterna för andra året i rad har en mer positiv inställning till kursboken. Vi noterar även att det inte var någon som efterlyste ett tryckt lab-kompendium.

Lab-kompendiet har fått påpekandet att det måste förnyas vilket lärarlaget håller med om.

Ett par studenter har påpekat att avrapporteringen av resultaten av sista labben med både en skriftlig och en muntlig rapport känns tungt och onödigt. Detta kommer vi titta närmare på och eventuellt införa en förändring.

Att mer än hälften av studenterna skattar att de lägger ner mer än 40 timmar per vecka på kursen ser vi både som gott och ont. Vi anser att studenterna bör lägga cirka 40 timmar i veckan på sina studier. Vi tror att det kan vara att kursen drevs med under restriktioner som gör att studenterna har fått jobba mer ensamma och därför kanske måste ha lagt ner mer tid på studierna än om de hade studerat med sina kamrater samt jobbat två och två på laborationerna.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Det var tänkt att kompendiet skulle ha uppdaterats inför kursen 2021 men detta gjordes inte eftersom kursen var tvungen att återigen utföras under restriktioner.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Kompendiet kommer att uppdateras.

Vi kommer troligen också att göra något åt avrapporteringen av resultaten i laboration 5.

Vissa anpassningar som vi har gjort för att klara att köra laborationerna under restriktioner kommer vi att fortsätta med även nästa år. Till exempel kommer vi inte köra en 2d-gel i laboration 1.

2021-01-20, sammanställning är gjord av Martin Lundqvist

Kursanalys för Fysikalisk kemi KEMB09 VT 2022


En digital kursutvärdering vid kursslutet efter det ordinarie tentatillfället baserades på följande frågor som bifogas. Nedan finns en sammanställning av kursutvärderingen. Utav 40 studenter, lämnade 19 st in. Det innebär en svarsfrekvens på 47.5%. Antalet förstagångsregisterade studenter som deltagit på kursen var 29, varav 24 tenterade på antingen ordinarie eller på omtentamen i augusti.

Studenterna tyckte att kursens upplägg och struktur var genomtänkt (”tydligt upplagd kurs med tydliga krav”, ”hela kursen, poängsättning/krav/förväntningar presenterades tydligt och förändrades inte med kursens gång”). Kursen har två ingående delar (Termodynamik och
Kvantmekanik).

Föreläsningarna i båda kursdelarna ansågs vara pedagogiska (både tavla, powerpointpresentationer användes). Studenterna tyckte att kursens föreläsare var kunniga (”förklarade på ett bra sätt”), var trevliga och bra att de var tillgängliga både genom e-mail och i person. Kvantmekanikdelen hade även förinspelade videor, vilka var uppskattade, och som fanns tillgängliga via den digitala plattformen Canvas, vilket var den kommunikationskanal som användes på kursen för att sammanställda allt utdelat material.

Några studenter kommenterade att kursen var stressig och hade högt tempo, speciellt i samband med att laborationerna startade och att det var svårt att smälta all information i början, men i ett annat fall ansågs tempot bra. Studenterna tyckte att föreläsningarna i termodynamik var givande (42%) eller mycket givande (6%) och att kvantmekanikföreläsningarna var givande (42%) eller mycket givande (47%).

Sammanfattningsvis var studenterna nöjda med föreläsningarna om man ser till medelbetygen. Kursen innehåller även räkneövningar i både termodynamik och kvantmekanik där teorin kan appliceras, vilket var till stor hjälp för de studenter som valde att medverka.

Övningarna är upplagda som räknestugor (”tutorials”) som befrämjar samarbete med kurskamraterna i smågrupper. Lösningar eller facit på övningarnas uppgifter delas ut efteråt. Några studenter ansåg att övningarna i termodynamik ”utmanade” och ”svåra” medan en annan tyckte om de var ”mycket bra”, vilket reflekterades i medelbetyget (2.5 av 4 p) och standardavvikelsen (1.2). Det kan bero på att termodynamikövningarna hade något sämre närvaro än tidigare år (42% svarade att de varit på 76–100% av övningarna) och/eller att man löste andra uppgifter under övningen (t.ex. inlämningsuppgifter). Detta ska diskuteras mellan lärarna så att inte studenternas självstudier konkurrerar med övningstillfällen.

Kursen har också inlämningsuppgifter med poängsystem, där poängen kan användas till tentan. Dessa var mycket uppskattade och gavs många positiva kommentarer. De bidrog till studiemotivationen och att ”hålla igång”. Dock skall tilläggas att inlämningsuppgifterna är frivilliga att göra. Inlämning samt rättning av inlämningsuppgifterna skedde via Canvas. Majoriteten (58%) tyckte denna typ av inlämning fungerade bra (”föredras starkt” medan någon student kommenterade ”verkligen inte”). Både pappers- och Canvasinlämning kommer att erbjudas nästa år.

Majoriteten (37%) använde 30–40 timmar (inklusive föreläsningar, övningar och laborationer) per vecka för kursstudier. På årets kurs fanns även en studentmentor (äldre student) som kunde ta emot studenterna för frågor på schemalagd tid. Det bidrog till ökad självstudietid. Vi hoppas kunna ha en mentor även för nästa års kurs.

Som kursbok användes Atikins’ Physical Chemistry (11:e utgåvan), vilken ansågs vara ”ganska givande” (47%) men alternativet ”inte alls givande” valdes också i enkäten (15%; detta avspeglas också i totalbetyget). Kommentarerna varierar från ”passar till kursen och ger en till förklaring på samma sak” och ”givande som komplement till föreläsningarna” till ”högst förvirrande”. En ny utgåva av boken kommer nästa år, vilket förhoppningsvis leder till en förbättring.

Kursen har tre praktiska laborationer i termodynamik och en teoretisk i kvantmekanik (alla med en fullständig rapport och för två ges bonuspoäng till tentan). Laborationerna fick ett mycket gott betyg med alternativen ”givande” (50%) och ”mycket givande (44%) som resultat. 67% av studenterna ansåg att inlämning och rättning av laborationsrapporten via Canvas har fungerat
mycket bra. Två studenter kommenterade att det var stressigt med endast tre arbetsdagars inlämningstid för rapporterna, vilket ska diskuteras inför nästa års kurs. Laborationsassistenterna var omtyckta (”väldigt pedagogiska”). De hade teorigenomgång
innan laborationens start, vilket var uppskattat. Det var även positivt att de var tillgängliga via e-mail för frågor.

Majoriteten (95%) tyckte att informationsflödet via Canvas ”bra” eller ”mycket bra” (”kort och koncist”, ”ingen onödig information”) i enlighet med betyget (3.4 av 4 p). Detta år genomfördes även en rundtur på Avdelningen för Fysikalisk kemi, vilket var
mycket uppskattat. Den gav nya insikter om fortsatta studier (69% ansåg den som ”givande” eller ”mycket givande”). Detta koncept ska utvecklas inför nästa år.

Vi lät även studenterna betygsätta olika momenten (se nedan). Betygen var enligt följande:
Avsnitt Medelbetyg Standardavvikelse
Termo, föreläsningar 3.1 av 4 p 0.8
Termo, övningar 2.5 av 4 p 1.2
Kvant, föreläsningar 3.2 av 4 p 0.9
Kvant, övningar 3.1 av 4 p 0.9
Boken 2.3 av 4 p 0.8
Laborationer 3.4 av 4 p 0.6


Åtgärder:

Synkronisering av inlämningen av inlämningsuppgifter, diskussion av längden på inlämningstid för laborationsrapporterna, några av övningsuppgifterna på termodynamikövningarna ska ses över och uppdateras.

På det ordinarie tillfället klarade sig 20 av 28 tenterande (10 VG, 10 G) och på omtentan i augusti 4 av 7 (2 VG, 2 G). 21 studenter utav de 29 förstagångsregistrerade (72%) som deltog på kursen (tenterat eller laborerat) är nu godkända på hela KEMB09-kursen.

Kursutvärderingen har cirkulerat bland inblandade lärare och assistenter.

 

Kursanalys för Fysikalisk kemi KEMB09 VT 2021


För andra gången skedde all undervisning på KEMB09 på distans p.g.a. coronaviruspandemin.Därför gjordes en digital kursutvärdering, vilken studenterna fyllde i direkt efter det ordinarie tentatillfället. Frågorna i kursutvärderingen bifogas. Nedan finns en sammanställning av kursutvärderingen. Utav 46 studenter, lämnade 14 st in. Det innebär en svarfrekvens på 30%.

Antalet förstagångsregisterade studenter som deltagit på kursen var 34, varav 30 tenterade på antingen ordinarie eller på omtentamen. Studenterna tyckte att kursens innehåll var intressant och att kursens föreläsare var kunniga, mycket engagerade, och ”motiverade till att bemöta frågor”. En student kommenterade att kursen var krävande och att man tvingades att tänka på
olika sätt.

Kursen består av två delar, termodynamik och kvantmekanik. Föreläsningarna i termodynamik gjordes till största delen via direktströmning i Zoom där föreläsningsanteckningarna skrevs med hjälp av ritplatta och förskrivna dokument (pdf-form)
med vissa efterinspelade videor. Kvantmekanikföreläsningarna var förinspelade videor med både powerpointbilder och handskrivna anteckningar. I båda fallen, sammanställdes allt material och delades ut via den digitala plattformen Canvas, vilket var den kommunikationskanal som användes. En del studenter tyckte bättre om Zoom-föreläsningar, medan andra föredrog videoinspelningar. Överlag, av kommentarerna att döma, ansågs direktströmning lämpligt för termodynamikens föreläsningar och videor passade bra för kvantmekanikens.

Slutsatsen är alltså att en blandning av båda sätten har varit bra och det skulle kunna fortsätta i framtiden. Majoriteten av studenterna tyckte att föreläsningarna i termodynamik var givande (64%) eller mycket givande (14%). Detsamma gällde för
kvantmekanikföreläsningarna (givande (57%) eller mycket givande (21%)). En sak som uppskattades mycket var att föreläsningarna startade med en repetition och en introduktion till den kommande föreläsningen. Sammanfattningsvis var studenterna mycket nöjda med föreläsningarna, vilket avspeglas i betygen. Viss tidssynkronisering mellan föreläsningar och
motsvarande övningar i schemat eftersöktes, vilket ska kontrolleras tills nästa år.

Kursen innehåller även räkneövningar i både termodynamik och kvantmekanik där teorin kan appliceras, vilket var till stor hjälp för de studenter som valde att medverka. De ville ha fler! Övningarna är upplagda som räknestugor (”tutorials”). Liksom förra året skedde de via Zoom i s.k. ”break-out rooms”, där studenterna delades in i mindre grupper, och vilka besöktes av
2 läraren för att svara på frågor. Dessa hade en relativt stor närvaro, 57% svarade att de varit på 76-100% av termodynamikövningarna (motsvarande siffa på kvantmekanikens övningar var 50%). Någon efterlyste lösningar på övningarnas uppgifter. Informationen om atttermodynamiklösningarna fanns utdelade på Canvas fallerade detta år, vilket kan bero på det massiva och ensidiga informationsflödet (se nedan).

Kursen har också inlämningsuppgifter med poängsystem, där poängen kan användas till tentan. Informationen hur detta system
fungerar ska tydliggöras ytterligare vid nästa års kursstart. Inlämningsuppgifterna var mycket uppskattade. De bidrog till studiemotivationen och att ”hålla igång”. Dock skall tilläggas att inlämningsuppgifterna är frivilliga att göra. Inlämning samt rättning av inlämningsuppgifterna skedde via Canvas. Majoriteten (86%) tyckte denna typ av inlämning fungerade bra. Det fanns
en negativ kommentar angående rättningsproblem relaterat till dålig bildkvalité. Sådana problem ska det naturligtvis inte finnas och därför kommer både pappers- och Canvasinlämning att erbjudas nästa år.

Majoriteten (57%) använde 30–50 timmar (inklusive föreläsningar och övningar) per vecka för kursstudier.

På årets kurs fanns även två studentmentorer (”SI ledare”) som kunde ta emot studenterna för frågor på schemalagd Zoomtid.
Det var bidrog till ökad självstudietid, vilket var positivt.

Kursen har tre praktiska laborationer i termodynamik och en teoretisk i kvantmekanik (alla med en fullständig rapport).
Laborationerna fick ett mycket gott betyg (100% ansåg de var ”givande” eller ”mycket givande”). Studenterna tyckte att de var lärorika och hjälpte till att förstå motsvarande teoridelar på föreläsningarna. 57% av studenterna ansåg att inlämning och rättning av laborationsrapporten via Canvas har fungerat mycket bra. Laborationsassistenterna gav mycket bra handledning i rapportskrivandet. Detta år lades av schematekniska skäl den fjärde och sista laborationen i termodynamik efter den sista termodynamikföreläsningen. Det var en stor majoritet som svarade ja på frågan om det varit bra. Detta kommer att beaktas till nästa års schemaläggning om den inte kommer för tätt inpå tentamen.

Detta år var majoriteten av studenterna (50%) inte nöjda med kursboken (Physical Chemistry, Atkins, 11:e utgåvan) och
valde därför kommentaren ”inte alls givande” i enkäten (vavspeglas också i totalbetyget). Studenterna kände att föreläsningarna täckte bättre kursplanen och använde inte boken i någon större utsträckning. De tyckte att boken var svårläst, hade invecklad engelska och var opedagogisk. Någon student tyckte att termodynamikavsnitten i boken var bra medan kvantmekanikavsnitten var av blandad kvalité och skilde sig från vad som gick igenom föreläsningarna. Det kommer en ny utgåva av Atkins’ bok nästa år, vilket förhoppningsvis leder till en förbättring om den hinner bli färdig till kursstarten.

Vidare, som en åtgärd från förra årets kursutvärdering, hade lösningar till vartannat tal i termodynamikavsnitten delats ut.
Det är dock oklart om de var utnyttjade men informationen om dessa ska förbättras till nästa år.

Informationsflödet via Canvas fungerade ganska bra (31%), bra (31%) eller mycket bra (57%). Någon efterlyste lite mer ordning i Canvasmapparna. En åtgärd redan hade genomförts efter förra årets kursutvärdering. Kommentaren kan bero på att det finns en begränsning i programmet. Bättre information om att tentamen hade en egen Canvassida efterlystes. Det är mycket troligt att Canvas kommer även att användas nästa år så detta ska undersökas närmare för vidare åtgärd. Många av de enskilda kommentarerna i olika aspekter i utvärderingen kan härledas till att det är svårt att ta till sig all information via Canvas, vilket inte är helt optimalt. Information på plats vid fysiska föreläsningar/övningar blir därför en viktig del till i
förbättringsåtgärderna. Med tanke på att Canvas var ett nytt kommunikationssätt för lärarna fungerade kommunikationen väl i enlighet med betyget (3.4 av 4 p).

Vi lät även studenterna betygsätta olika momenten (se nedan). Betygen var enligt följande:
Avsnitt Medelbetyg Standardavvikelse
Termo, föreläsningar 2.8 av 4 p 0.9
Termo, övningar 3.3 av 4 p 0.8
Kvant, föreläsningar 3.0 av 4 p 0.7
Kvant, övningar 2.9 av 4 p 0.8
Boken 1.6 av 4 p 0.7
Laborationer 3.6 av 4 p 0.5

Både ordinarie och omtentamen skedde digitalt med hjälp av Zoom-övervakning, där studenten skickade in sina lösningar som PDF-fil via e-mail till kursansvarig inom 15 minuter. 64% av studenterna tyckte det gick mycket bra medan 7% ansåg det var dåligt (svårt med kravet på två enheter). På det ordinarie tillfället klarade sig 26 av 35 tenterande och på omtentan i augusti 2
av 7. 27 studenter utav de 31 förstagångsregistrerade (87%) som deltog på kursen (tenterat eller laborerat) är nu godkända på hela KEMB09-kursen.

Kursutvärderingen har cirkulerat bland inblandade lärare och assistenter.

Kursanalys för Oorganisk kemi KEMB22 VT 2022

Kursansvarig: Ebbe Nordlander
Övriga lärare: Ola Wendt
Antal studenter: 29 registrerade studenter, 24 tenterande vid första tentamenstillfället
Betyg: 9 st UK, 4 st G, 11 st VG vid första tentamenstillfället.

Utvärdering

I. Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 13

Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna nöjda med kursen. Studenterna uppskattade speciellt föreläsningar och laborationer, men önskade (som vanligt) mer övningar – och mer tid! (se nedan)

II. Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick halvbra. Studenterna (inte föreläsningarna!) var lite långsamma i början, vilket skapade försening i första kursmomentet. Som betygen ovan visar, var det stor splittring i studentgruppen vad gäller förmågan (viljan?) att ta till sig kursinnehållet. Denna splittring visade sig även vid en diagnostisk kontroll av kunskaper om typstrukturer.

III. Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gavs har vi inte ändrat någonting och detta uppfattades av studenterna som dåligt, kanske? Nya kursassistenter betydde lite ”inkörningsproblem” i början av kursen, men kursassistenterna fick mycket beröm som framfördes både muntligen till kursansvarig lärare och via
kursutvärderingen.

IV. Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska vi inte ändra ett dugg. Kursen sitter som en smäck och vår uppfattning är att den är populär, även bland de studenter som inte klarar den (!). Verbal feedback har uteslutande varit positiv, men man kan kanske inte förvänta sig att studenter skall vara öppna med kritik. Studenterna tjatar som vanligt om mer övningar, men det kommer de inte att få. Vi lägger krutet och pengarna på bra labbar istället. Det är gott om övningar inbakade i föreläsningarna och i kursrepetitionen, vilket studenterna förbiser. Under senare år, har undertecknad frågat hur mycket tid studenterna spenderar på KEMB22 gentemot parallellkursen KEMB29. Svaren är genomgående att betydligt mer tid ägnas åt KEMB29 - ungefär som i år: 2/3 av tiden ägnas åt B29 och 1/3 åt B22. Detta är i längden ohållbart, men är inget som detta lärarlag kan direkt påverka.

2022-04-11, sammanställning är gjord av Ebbe Nordlander.

Kursanalys för Organisk kemi KEMB21 HT 2022

Kursansvarig: Daniel Strand
Övriga lärare: Ola Wendt
Antal studenter: 39 registrerade studenter
Betyg: 25 st UK, 9 st G, 5 st VG efter två tentamenstillfällen.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 16
Kort sammanfattning av resultatet: Kursen har givits i det nuvarande formatet i två år och fungerar överlag väl – fritextsvaren på kursutvärderingen indikerar att studenterna är mycket nöjda. Genomströmningen är något låg, ssk. på den mer omfattande kursdelen i organisk kemi, teori.

Lärarlagets kommentarer

Överlag flyter teoridelen på kursen väl. Mycket tid ägnas till repetition av grundkursen och ett flertal moment behandlar studieteknik. Spektroskopidelen har förlöpt väl med god genomströmning.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

I teoridelen har mindre ändringar har gjorts för att ta bort störande moment på övningar och föreläsningar. Workshoppen i retrosyntes har integrerats bättre i kursprogressionen. Denna blev mycket uppskattad och jämfört med tidigare år sågs en tydlig förbättring i studenternas förmåga att angripa retrosyntesproblem. Spektroskopidelen har gjorts om med mer kritföreläsning och ”enklare” inledningsexempel i 2D-delen för att bygga ett gradvis lärande.

Kursombudens kommentarer

Studenterna fann kursen utmanande men intressant, och med god planering och disciplin klarade man av alla moment. Labkursen var mycket relevant och gav en god förståelse för kursinnehållet samt laborerande. Det finns mycket material att
jobba med och utnyttjar man alla resurser så finner man en god väg till klara av kursen och lärorik för framtida studier.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Föreläsningsstencilier ska disponeras så att de bättre passar med 45/90-minuters pass. Lärarlaget ser över möjligheten att omvandla en våt-laboration till en laboration med molekylritningsprogram (ChemDraw) och program för att hantera NMR-data (MNova).

Appendix (1) kursutvärdering – sammanfattning

Allmänna frågor:
1 (håller inte alls med) till 6 (håller helt med) - Medel (std. av.)
Sammantaget är detta en excellent kurs. 4.7 (1.4)
Den här kursen är relevant för min utbildning. 5.4 (0.8)
Den här kursen har ökat min uppskattning av ämnet. 5.0 (1.3)
Jag var väl förberedd inför den här kursen.4.6 (1.2)

Kurs och undervisningsrelaterade frågor:
1 (håller inte alls med) till 6 (håller helt med)                                     
Den här delkursen var välorganiserad. Organisk kemi: 5.3 (1.1), Spektroskopi: 4.4 (1.4)
Läraren presenterade materialet på ett organiserat och tydligt sätt. Organisk kemi: 5.4 (0.8), Spektroskopi: 4.5 (1.3)
Arbetsbördan var lämplig och rimlig. Organisk kemi: 3.8 (1.6), Spektroskopi: 5.3 (1.3)
Läraren på den här kursen brydde sig om studenternas lärande. Organisk kemi: 4.9 (1.5), Spektroskopi: 5.5 (0.8)
Mitt intresse för ämnet har ökat. Organisk kemi: 4.9 (1.3), Spektroskopi: 4.8 (1.4)
Läraren var tillgänglig för frågor utanför lektionstid. Organisk kemi: 4.1 (1.5), Spektroskopi: 4.8 (1.0)
Sammantaget är det här en effektiv lärare. Organisk kemi: 5.1 (1.6), Spektroskopi: 5.1 (1.0)
Jag lärde mig mycket av den här läraren. Organisk kemi: 5.3 (1.4), Spektroskopi: 5.2 (1.1)

2023-03-24, sammanställning är gjord av Daniel Strand
 

Kursanalys för Organisk kemi KEMB21 HT 2021

Kursansvarig: Daniel Strand
Övriga lärare: Ola Wendt
Antal studenter: 36 registrerade studenter
Resultat efter ordinarie tentamen och en omtentamen:
Organisk kemi – teori: Betyg U: 14 (46%); G: 14 (46%); VG 2 (8%)
Spektroskopi: Betyg U: 8 (24%); G: 16 (47%); VG 10 (29%)

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 18 (36) – 50%

Kort sammanfattning av resultatet
Kursen gavs för tredje gången i nuvarande format. Generellt fungerar kursen bra. Genomströmningen kunde vara bättre men tentamensutfallet reflekterar kunskaps- och färdighetsnivån väl. Brister i förkunskaper och studieteknik delvis kopplade till distansundervisningen de senaste åren är ett genomgående problem.

Lärarlagets kommentarer

Organisk kemi – teori: Vissa omständigheter försvårar undervisning och lärande på kursen. Kursmaterialet är till stor del en fördjupning av grundkursens material och en majoritet av studenterna har för svaga förkunskaper för att effektivt tillgodogöra sig materialet vilket ger en låg utväxling på kursens lär-moment. Vidare följer kursen tre spår parallellt (teori, spektroskopi och lab) vilket ställer högre krav på studieteknik än vad många kursdeltagare är vana vid. Studentrepresentanterna indikerar också att studenterna inte har mött förståelsebaserad examination på andra kurser i kandidatprogrammet. Sannolikt försvårar detta för studenterna att bilda en realistisk uppfattning av det egna lärandet i relation till examinationsmålen. Slutligen framkom vid
uppföljningsmötet att studenter på kemiprogrammet har en mycket begränsad erfarenhet av att använda kursböcker i självstudier.
Spektroskopi: Inga ändringar från förra året eftersom det var första gången jag höll i den. Generellt tyckte jag det gick bra och hoppas på en ok genomströmning efter andra tentan. Till nästa år tänker jag lyfta ut en del material från PP och hålla på tavlan samt försöka koppla ihop teorin med tillämpningar redan i första och andra föreläsningen. I 2D-delen kommer jag att utgå från enklare molekyler inledningsvis för att tydligare illustrera koncept. Jag skall också lägga till några övningsuppgifter i "bestäm strukturen”-delen samt göra en pdf med alla övningsuppgifter samlat.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

 • Inga utvärderingsfrågor besvarades med <4.0 poäng i snittpoäng på årets kurs.
 • Förändringen att lösa tentamensuppgifter som kopplar till det genomgångna materialet på respektive föreläsning har fungerat, men analysen emottas relativt oreflekterat i detta format.

Kommentar från studentrepresentanter

Föreläsningarna samt tillhörande stenciler uppskattades av studenterna och var givande, dock önskas repetitioner i början av föreläsningarna. Som föreläsare är Daniel väldigt duktig på att ta emot frågor och förklara tydligt. Det bör förmedlas till kommande studenter att boken är ett viktigt hjälpmedel för kursen (mer än på andra kurser).

Förslag till förbättringar

Teori: Förändringar till nästa år kommer att fokusera på repetition av material från grundkursen och på studieteknik.
Spektroskopi: Enklare uppgifter som är lättare att relatera till ska användas nästa år.

2022-04-12, sammanställningen är gjord av Daniel Strand

Kursanalys för Spektroskopi och dynamik KEMB29 VT 2022

Kursansvarig: Jens Uhlig
Övriga lärare: Per Uvdal, Eva Unger
Antal studenter: 29 registrerade studenter
Betyg: 5 st U, 14 st G, 9 st VG, 1 student did not participate

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 13 (of 28 active students)

Over all the students found the difficulty level of the course to be good but felt that it contained a little bit too much material.

In many conversations during the course but not particularly noted in the evaluation was that 60% of the course needed to take the re-exam of a previous course. A clear statement was that until this re-examn not much work outside of participating in the lectures was possible, can something be done here?

Level of examination and requirements was seen as fair.

Particularly good:

 • The students appreciate the general energy and motivation of the teachers.
 • The lectures from Per are seen as particularly pedagogically
 • The lectures/seminar/hand-in setup was general positively remarked
 • The blackboard lectures were good and particularly the chance to re-watch the lectures was mentioned.
 • Got additional feedback from Master students (at the end of their master) that the excel lab has become very useful later.
 • Hand-ins (and bonus points) very good and motivating.

Suggested improvement:

 • To much time was spend on lab reports.
 • Rework the Aspirin lab instructions (refine)
 • To many labs in its current configuration, computer labs should be concluded on the laboratory days
 • The powerpoint lectures were fast and if errors were present this made it difficult to follow. Formulas should be derived
 • Check flow of lectures in spectroscopy part, Subheadings in electronic spectroscopy part.
 • Better literature for Spectroscopy part (identify the specific chapters in Additional literature, otherwise it will not be used)

Participation in and usefulness of the tutorial session and chemphys day seen very spread. Meaning from very good to very bad, from very useful to not useful (since voluntary and not examined that is ok)

Lärarlagets kommentarer

The course was challenging this year. Most lectures and seminars were given online, which reduced the general interaction. We felt that this year the delayed preparation was particularly clear.

Labs: we split the computation labs into two and added the “library lab”. In parallel with the increased workload of re-examination this produced obviously to much work for the students. All the lab instructions now for the 3rd time re-worked by students prior to the lab. The instructions that were taken as challenging was to make a 1:10 dilution of a stock solution before injection. Particular complaints were that no step by step instructions were given, while the goals are clearly formulated. For the computer lab the online version resulted again in a few students working alone and getting lost. It is challenging for this many participants to give individual help. This should solve itself in the next iteration with presence courses.

Lectures/seminars good participation in the seminars and lectures this year. Also 50% took part in the voluntary (student led) tutorial sessions.

The results of the tenta are quite representative of the engagement and the level of understanding, which is encouraging. We tried to lay the computer and library lab very early in the course, which turned out to be counterproductive as the students were occupied with the omtenta.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

The splitting of the lab reports created pressure for the students.

The introduction of the library lab was “good to know”. The way how we implemented “the students can watch the endnote course” was not optimal. Most students did not use endnote to generate the bibliography. This needs improvement. The flow of the lectures was somewhat improved, but still three lecturers is chaotic and interrupts the flow.

The online groupwork did improve somewhat, but remains challenging.

That our PhD students reworked the instructions was not sufficient to make them clearer

Förslag till förändringar till nästa kurs

Lectures/seminars will be on-site again, which should address most of the concerns. The lectures will be all blackboard and by two teachers only which will address most of the other points in the lectures and seminars.

Per will take the method overview lecture in his part and thus remove the pressure from the electronic spectroscopy.

Combine lab reports for the computer labs.

Aspirin Lab: A student that recently took this course (and is PhD now) will become new TA and refine the instructions. Let the students create a work-flow plan as pre-lab preparation and organize a questioning time before to clarify the instructions.

For the library lab: provide a better introduction for the reference manager. Introduce a flipped classroom and questioning before the actual lab (was after this time). Move the data extraction to the computer lab.

Consider making two computation one in excel and one in python and students choose one. Copy extra parts from additional literature and give more detailed reading instructions for spectroscopy.

2022-05-19, sammanställningen är gjord av Jens Uhlig

2022-05-20 discussed with Course Ombud Hannah Lund and Samer Karim

 

Kursanalys för Spektroskopi och dynamik KEMB29 VT 2021


Kursansvarig: Jens Uhlig
Övriga lärare: Per Uvdal, Eva Unger
Antal studenter: 27 registered,
Betyg: 1 st UK, 10 st G, 9 st VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 12
Overall were the students quite happy with the amount of material, speed, difficulty and quality of the course. Negative remarked was that the three different teachers used different structures and online presentation sets. Some of the support material (tutorials and seminars) lost their effect due to very low participation and online teaching. The Hand-Ins were positively remarked as was the general content of the labs. The flow of the labs suffered due to the missing group work. Another re-work of the lab instruction was requested as the way how to make plots is not commonly known. The possibility to re-watch the lectures was positively remarked for the exam preparation. The electronic spectroscopy part could benefit from a script. The students state that they re-watched for 1h of every 2h lecture.
The general level of the exam was seen as reasonable, one of the three parts of the exam contained to many question.

Lärarlagets kommentarer

In general the course went ok this year with some challenges due to the oline teaching and the late addition of a third teacher.
A lot of the group work failed partially, as can be expected with zoom. The technical parts of the lectures were solved differently from the teachers, leading to increased challenges for the students. Many students are not used to follow lectures that are not accompanied by a single book or provide the material in form of slides. Building the general scientific literacy could improve this point. We try to introduce one extra laboratory moment in collaboration with the library to enhance this experience. All tutorials and support lectures should be arranged earlier in the course to achieve a higher participation.

Examn: We adjusted the points required to account for the challenges of the student. As the examn was given in three parts separated by a break, this only influenced one of the three parts. In general the points were not significantly different distributed since when changing from a single examn block to three separate blocks.

The laboratory instructions for the computational lab were re-worked and corrected by two former students. A lot of the confusion arrives from the students just making the plot that is requested and not telling a story with the help of a figure, splitting the lab into two parts will help with this part.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

We added a third teacher in the course that covered the kinetic part. This led to added challenges, as some of connection was lost. Bigger challenges however arrived from the different way to present the material (recorded whiteboard lecture with recording challenges vs. powerpoint lecture vs. Whiteboard lecture with digital pens)
The introduction of tutorials separated the seminars from the additional information, which led to a better acceptance. Removing the error calculations from the kinetic lab and offering them as bonus reduced a lot of the complaints about the challenges of this part. We expanded the kinetics lab with a temperature dependent study, that was in general taken well, but need improvement next year.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Have another round of improvement for the laboratory instructions. We will split the computational laboratory into two parts.
We will distribute the improved script (from this year) for the electronic spectroscopy part to provide a clearer structure for this lecture. We introduce an additional (early) lab to improve scientific literacy and motivate the students to look beyond a single textbook.


2021-07-29, sammanställningen är gjord av Jens Uhlig

Kursen är omperiodiserad och ges första gången med kurskod KEMB17 HT23.
Se kursanalys för tidigare kurskod KEMB07 nedan.

Kursanalys för Yt- och kolloidkemi KEMB07 VT 2020

Kursansvarig: Tommy Nylander
Övriga lärare: Emma Sparr, Viveka Alfredsson, Christelle Prinz och Ann Terry
Antal studenter: 10 registrerade studenter
Betyg: 0 st UK, 7 st G, 2 st VG. En har ej tentat. En av studenterna som har VG har av hälsoskäl inte gjort labbkursen.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 3

Kort sammanfattning av resultatet:
Sammantaget var studenterna nöjda med kursen. Studenterna uppskattade speciellt labkurs och upplevde kursen som intressant och relevant, men önskade mer praktiska exempel. Vi noterade att väldigt få svarade på utvärderingen så utvärdering är väldigt osäker.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra men studenterna var inte så aktiva och i vissa fall bakgrundskunskaperna bristfälliga. Labbhandledare noterade också bristande kunskaper.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gick har vi ändrat kursbok och minskat antal föreläsningar och ökat antalet övningar och detta uppfattades av studenterna som delvis positivt. Kursboken uppfattades som positiv och gjorde det mindre motiverat att gå på föreläsningarna. Vissa menade att det var för många övningar och att föreläsningar inte gav så mycket.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska antalet praktiska exempel utökas. Canvas kommer att implementeras och vissa övningsuppgifter kommer att flyttas dit. Antalet föreläsningar kommer att minskas.

2020-05-07, sammanställningen är gjord av Tommy Nylander

 

Kurser på avancerad nivå

Kursanalys för Avancerad analytisk kemi KEMM76 HT 2022


Kursansvarig: Margareta Sandahl
Övriga lärare: Peter Spégel, Sofia Essén, Charlotta Turner, Lars Nilsson
Antal studenter: 17 registrerade (varav 2 omreg.) studenter
Betyg:
Antal studenter med betyget:
U: Ordinarie tentamen: 4, omtentamen: 1
G: Ordinarie tentamen: 2, omtentamen: 1
VG: Ordinarie tentamen: 4
Blank inlämning: Ordinarie tentamen: 2

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 5 av 17 (30%)

Kort sammanfattning av resultatet:
• Fyra av de fem studenter som svarat uppfattar att de flesta lärandemålen uppfyllts i hög grad, att kursupplägget i hög grad bidrar till måluppfyllelsen samt att examinationen speglar kursmålen väl.
• Alla fem uppfattar att de har fått återkoppling i sin lärandeprocess och att kursen bidragit till utvecklingen av kritiskt tänkande.
• Schema och instruktioner var lättillgängliga, att kursen genomfördes med respektfullt bemötande både från/mellan lärare och studenter.
• Två stycken upplevde att arbetsbelastningen var hög.
• Studenterna är speciellt nöjda med att ha fått djup förståelse för analytisk kemi, fått möjlighet att laborera och att laborationerna, rapportskrivandet och förberedelserna inför labseminariet starkt bidragit till lärandet. Ett par studenter tycker att kursen är tung och föreslår att ta bort delar eller förlänga kursen.


Lärarlagets kommentarer

Svarsfrekvensen är mycket låg och ger därmed inte det underlag som krävs för en meningsfullt kursanalys. Genomströmningen på kursen är anmärkningsvärt låg, 12 av 17 studenter tenterade vid ordinarie tentamenstillfälle. Vi noterade att många studenter saknades under övningar och datorlaborationer vilket förorsakade svårigheter att slutföra inlämningsuppgifter i tid.


Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Övningar finns nu även för de små delarna av kursen.


Förslag till förändringar till nästa kurs

Tydligare instruktioner för högre lyckandegrad gällande övningar och inlämningsuppgifter associerade till dessa kommer att ges nästa gång.


2023-03-29, sammanställning är gjord av Margareta Sandahl

 

Kursanalys för Avancerad analytisk kemi KEMM76 HT 2021


Kursansvarig: Margareta Sandahl
Övriga lärare: Peter Spégel, Sofia Essén, Charlotta Turner, Lars Nilsson
Antal studenter: 16 registrerade studenter
Betyg:
Antal studenter med betyget:
U: Ordinarie tentamen: 5, omtentamen: 0
G: Ordinarie tentamen: 6, omtentamen: 1
VG: Ordinarie tentamen: 3, omtentamen: 2
Blank inlämning: 0

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 7 av 16
Kort sammanfattning av resultatet:
Studenter som svarat på kursutvärderingen var (svarsfrekvens 44%) mycket nöjda med kursen. Detta framgick också efter samtal med kursrepresentanterna. Sammanfattningsvis framgår det att:

 • Studenternas uppfattning är att lärandemålen i huvudsak uppfyllts, att kursupplägget i hög grad bidrar till måluppfyllelsen samt att examinationen speglar kursmålen väl.
 • De flesta uppfattar att de har fått återkoppling i sin lärandeprogression och att kursen bidragit till utvecklingen av kritiskt tänkande.
 • Schema och instruktioner var lättillgängliga, att kursen genomfördes med respektfullt bemötande både från/mellan lärare och studenter samt att arbetsbelastningen var okej.
 • Studenterna är speciellt nöjda med förra årets inspelade föreläsningar som fanns tillgängliga för repetition.
 • Studenterna uppskattar att all kurslitteratur är tillgänglig on-line och att varje kursavsnitt länkas till adekvat kapitel i kurslitteraturen.
 • Studenterna önskar övningar till de små kursdelarna.

Lärarlagets kommentarer

Det är tillfredsställande att studenterna upplever att kursens mål är tydliga och att upplägg och examination speglar lärandemålen. Lärarlaget tycker också att kursen är välfungerande, dock blev vi förbryllade av den lägre genomströmningen
vid ordinarie tillfälle (64%), som brukar ligga vid 70-80%. Efter omtentamen förbättrades genomströmningen till totalt 76% av de registrerade studenterna på kursen. I stort planeras kursen att köras på samma sätt nästa år.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Kurslitteraturens struktur och upplägg med länkar till relevanta e-böcker efter varje avsnitt har i år uppskattats (se ovan). Dock har inte antalet övningar ökats av resursskäl.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Även denna gång har studenterna efterfrågat övningar i de små delarna av kursen. De har uppskattat instuderingsfrågorna i grön analytisk kemi (GAK) och föreslår en liknande lösning för avsnitten kapillärelektrofores (CE) och fältflödesfraktionering (FFF). Vi kommer i lärarlaget att diskutera möjligheten att införa instuderingsfrågor i CE och FFF.

2022-03-04, sammanställningen är gjord av Margareta Sandahl

Evaluation summary for KEMM23 Advanced Biochemistry 15 hp VT2022

Course leader: Urban Johanson
Other teachers: Susanna Horsefield, Carl Johan Hagströmer, Dev Thacker, Max Lindberg
Guest lecturers: Henrik Stålbrand, Ingemar André
Number of students: 15
Grades after 2nd exam: Of the 15 students, 1 did not pass (U), 6 passed (G) and 8 passed with honours (VG), which is normal result on this course.

Evaluation:

Summary of course evaluations


Mid-course evaluation: Reported in the PM “Notes from mid-course evaluation meeting KEMM23 2022-05-02” made available for the students via Canvas. In general the course is working fine. Some suggested changes: move deadline for LAB1 report to the week after the practical, check that provided vector DNA in LAB1 has sufficient concentration, stronger recommendation to attend crash course on methods in molecular biology, some kind of individual supervision prior to presentation of version 2.0 of the plan for LAB2.

Survey&Report: 9 answers of 15 respondents (60%). This is still markedly lower than normal (66% five-year-average), but better than the previous two years (Fig. 1).

Fig. 1 Declining trend in answer frequency since 2018 is hopefully broken.

The categories were rated from 1 (helped my learning to a very low degree/very bad) up to 5 (helped my learning to a very high degree/very good) and opportunity to add free text was provided on each question. The general impression of the course is very good. All respondents are Fairly, or Very satisfied (average 4.6). This is the highest since 2015 and noticeably better than the five-year-average (4.2). Practicals (Fig. 2), Organisation, Lectures and Exam are the most appreciated categories (4.9, 4.8, 4.6 and 4.4, respectively), whereof the first two are much higher rated than last year (3.9 and 4.1), but also the two last categories are clearly higher than last year (both 4.1). The up-going trend for Exercises continue (4.2, last year 4.0) whereas Communication show a decline (4.1, last year 4.4).


Fig. 2 The practicals are the most highly rated category on this course.

Required reading, Study questions and Problems receive the lowest rating (2.4, 2.9 and 3.3). The two first categories are new questions introduced this year and show a markedly polarized response (Fig. 3), whereas Problems, which was evaluated once before (3.9) show a decline and has a more normal distribution with a peak at the average rating.


Fig. 3 The required reading has the lowest rating and a markedly polarized response among students.

The workload was assessed to be About right by all respondents.
The free text answers specified that the students particularly liked the planning for LAB2, to carry out the planned experiments, lab supervisors, teachers and the layout of the course, whereas too late deadline for LAB1 report, uneven workload, and too little text on power point handouts were disliked.

Comments by teaching team

The course is running very well and part of the particular good rating this year is probably related to that there were no restrictions enforced by Covid-19 this year.
The new evaluation questions specified that the Required reading, Study questions and Problems have the greatest potential for improvements. Unfortunately, there is no perfect textbook for this course and an alternative for the future may be to only rely on articles instead, but as stated in the mid-course
evaluation it is more challenging to read articles. More detailed text on power-point handouts could perhaps provide an alternative to the textbook in the future. About half of the students were helped by the study questions so they should not be removed, but maybe they could be more clearly related to the exam. Problem 2 is not so relevant for the course nowadays and can be replaced by the Exercise on Protein purification in silico.

Evaluation of implemented changes of the course

The following changes have been implemented this year:

 • Going back to normal teaching on campus was much appreciated by students and teachers.
 • Added evaluation questions on Study questions and Required reading, indicate the potential for improvements in these areas.
 • Lab instructions and list of resources were revised, and in contrast to previous years there was no complaint on the written or oral instructions this year.
 • Three assistants were engaged on the course, but only two at the time and that seems to have worked well.
 • Due to breakdown of a freezer a lot of material was freshly ordered, which ruled out problems with e.g. contaminated stocks and inactive enzymes.

Suggested changes

 • Make sure there is sufficient amount and concentration of the dual reporter vector för LAB1.
 • Include a positive control for each lab group for the AP assay in LAB1.
 • Set deadline for hand in of LAB1 report a little bit earlier and encourage students start with the report as early as possible.
 • Provide open office hours for individual help with the planning of LAB2.
 • Strongly recommend all students to attend lecture on methods in molecular biology.
 • Consider random formation of lab groups.
 • Replace Problem 2 with the Exercise on Protein purification in silico.

Summary compiled by Urban Johanson

 

Evaluation summary for Advanced Biochemistry KEMM23 VT2021

Course leader: Urban Johanson
Other teachers: Susanna Horsefield, Helin Hamarashid, Carl Johan Hagströmer, Camille Garcia
Guest lecturers: Henrik Stålbrand, Ingemar André
Number of students: 17 plus 2 re-registered completing the lab course.
Grades after 2nd exam: Of the 17 students, 3 passed (G) and 14 passed with honours (VG), which is exceptionally high (85% compared to 5-years average 48%).


Evaluation

Summary of course evaluations

Mid-course evaluation: Reported in the PM “Notes from mid-course evaluation meeting KEMM23 2021-04-26” made available for the students via Canvas. In brief, it was concluded that overall the course is working fine. Some suggested changes: provide strain lists earlier, improve instructions for LAB1, move question sessions to day after the corresponding lectures, clarify what aspects should be covered in each of the LAB2 presentations and that this is not an examination but an opportunity to get feedback.

Survey&Report: 10 answers of 19 respondents (53%). This is markedly lower than normal (70% five-year-average), but an adjusted response frequency (59%), not taking into account re-registered students, is not so different from last year (58%). The categories were rated from 1 (very bad) up to 5 (very good) and opportunity to add free text was provided on each question. Despite the extra ordinary conditions due to Covid-19 that forced us to use digital learning platforms and carry out individual practicals, the general impression of the course is relatively good (average 4.0). This is the same as last year but noticeably lower than the five-year-average (4.2). Teachers, Communication & feedback, Organisation, and Exam are the most appreciated categories (average 4.7, 4.4, 4.1 and 4.1, respectively), whereof the first is slightly higher rated than the corresponding five-year-average (4.6), the second much higher than last year (3.9), and the two last categories slightly lower than last year (4.3 and 4.2). The up-going trend for Lectures and Exercises continues and they were higher rated this year (4.1 and 4.0) than usual (five-year-average 3.7 and 3.8).

The Practicals received a fairly good rating, although notably lower than previous years (3.9; five-year-average 4.2). The Problem 1-3 (3.9) has not been evaluated before. The self-estimated workload is 3.3, which much higher than the five-year-average (2.5), and corresponds to an average of >40 h/week. The free text answers specified that the students particularly liked the planning for LAB2, enthusiastic teachers, how the exam was constructed, whereas confusion connected to the practicals were disliked.

Comments by teaching team

Overall the course is working fine, but restriction caused by Covid-19 increased the workload on the assistants this year and all lectures were still given via Zoom. The exceptional good result on the exam may be correlated with the unusually long weekly working hours. In spite of the teaching on a distance the Communication & feedback appears to have worked well, whereas the organisation and the instructions for the practicals have to be improved further. Nevertheless, regarding LAB2 it should be stressed that the assistants cannot have all the answers, but can help the students on how to find the sought information.
III. Evaluation of implemented changes of the course

The following changes have been implemented this year:

 • Added an evaluation question on Problems 1-3, to separate it from other Exercises to narrow down where the largest potential for improvements are. There seems to be slightly more room for improvements of Problems compared to Exercises.
 • Clashes between mandatory parts in schedule and exams on other courses was avoided.
 • Lab instructions have been revised, but according to the evaluation there is still more work to do. 
 • Three assistants were needed due to the extra workload caused by individual laboratory work. This caused some confusion, since their instructions and advice were not always consistent.
 • The starting point in Problem 2 was explained better and this appears to have avoided some misunderstandings.

Suggested changes

 • Add specific evaluation questions on the literature and the study questions.
 • Include a positive control for each lab group for the AP assay in LAB1 and further revise the instructions.
 • Clarify how to present a consensus model of the topology predictions connected to LAB2.
 • Clarify that the assistants do not necessary have all the answers but most likely can provide advice for how to find them.


Summary compiled by Urban Johanson

Vänligen kontakta studentexp [at] kemi [dot] lu [dot] se om du önskar tillgång till kursanalysen för Avancerad organisk kemi KEMM21.

Ny kurskod - kursen ges för första gången HT23

För kursanalyser på tidigare kurskod KEMM77 se nedan:

Kursanalys för Avancerad yt- och kolloidkemi KEMM77 HT 2022

Kursansvarig: Joakim Stenhammar
Övriga lärare: Ulf Olsson, Emma Sparr, Anna Stradner
Labbhandledare: Ismail El Korde, Marco Fornasier, Jennifer Gilbert, Jing Hu
Antal studenter: 5 registrerade studenter, varav samtliga fullföljde kursen. Utöver dessa deltog 4 doktorander på motsvarande forskarutbildningskurs (NKE015F)
Resultat: 0 U, 3 G, 2 VG efter ordinarie muntlig tentamen

Sammanfattning av kursenkäten

8 studenter (inklusive 4 doktorander) besvarade kursenkäten. Återkopplingen från studenterna är mycket positiv, och samtliga studenter anser att kursmålen uppfyllts mycket väl (4 eller 5 på en femgradig skala). Vidare ges föreläsningarna mycket höga betyg (snittbetyg 4,6), även om en student påpekar att föreläsningarnas karaktär varierar mycket beroende på vem som föreläser – något som i sig inte behöver vara negativt. Kursorganisationen och informationen via Canvas verkar fungerat utan problem.

Laborationer. Labbkursen får genomgående positiv återkoppling (snittbetyg 4,3), inklusive mikroskopilabben som infördes vid föregående kurstillfälle. Dock påpekas av några studenter att kopplingen mellan föreläsningarna och respektive labbar kan förbättras. Vidare verkar rättningstiden på en av labbarna varit längre än vad som är tänkt (maximalt en vecka).

Datorövningar. Bägge datorövningarna har omarbetats i grunden sedan förra året, efter upprepad återkoppling att de upplevts som omoderna och med för mycket karaktär av ”svart låda”. Dessutom har de gjorts om för att harmoniera bättre med fokuset på Pythonprogrammering som introducerats på kandidat- och mastersutbildningarna, i synnerhet KEMM30. Glädjande nog får datorövningarna genomgående mycket positiv återkoppling (snittbetyg 4,5), och de flesta studenterna uppger att de uppskattade både de fysikaliska och de tekniska (programmering i Linux och Python) aspekterna. Dock påpekas att inlärningskurvan är ganska brant för de som inte har någon erfarenhet av de senare, vilket kräver aktiv handledning och goda förberedelser.

Litteraturövning. Litteraturövningen får genomgående god kritik (snittbetyg 4,4), och inga särskilda kommentarer.
Arbetsbörda. Majoriteten av mastersstudenterna svarar att de lagt ned i genomsnitt 20-30 timmar per vecka på kursen, vilket är mindre än tidigare år och anmärkningsvärt lågt med tanke på det ganska täta schemat. Tillsammans med de goda kursresultaten är detta ett tecken på att arbetsbördan inte är för hög, och att matchningen mellan kursens krav och studenternas förkunskaper är på en rimlig nivå.

Kommentarer och åtgärder

Den övergripande bilden av kursen är väldigt positiv, även om kursens, och i synnerhet kursbokens, relativt höga nivå är välkänd. Detta verkar dock uppskattas av studenterna, som anmärkningsvärt nog ändå skattar sin genomsnittliga arbetsbörda till en bra bit under 40 timmar per vecka. Huruvida detta är ett trendbrott eller en tillfällig förändring återstår att se, och vi ser inte någon omedelbar anledning att öka kursens arbetsbörda.

Laborationer. Till nästa kursomgång ska föreläsarna diskutera hur vi kan förbättra kopplingen mellan respektive teorikapitel och laborationerna – kanske genom att ha en kort ”labbintroduktion” i slutet av föreläsningen som specifikt kopplar det teoretiska materialet till labben. I nuläget görs detta för den ena datorövningen, och har fungerat mycket bra där. Vidare ska materialet till samtliga labbar ses över så att det inte finns några dissonanser mellan notation, nomenklatur, etc. Vidare ska labbhandledarna informeras tydligare om att förväntad maximal rättningstid är en vecka, så att studenterna får rimlig tid på sig att genomföra revisioner innan kursens slut.

Datorövningar. De omgjorda datorövningarna har genomgående fungerat mycket väl, och kommer behållas nästa kursomgång efter några mindre ändringar i materialet.

Kursutvärderingen sammanställd av Joakim Stenhammar (kursansvarig) efter samråd med övriga lärare.

 

Kursanalys Avancerad yt- och kolloidkemi KEMM77 HT 2021

Kursansvarig: Joakim Stenhammar
Övriga lärare: Ulf Olsson, Emma Sparr, Anna Stradner
Labbhandledare: Madeleine Chouliara, Ismail El Korde, Jennifer Gilbert, Jing Hu, Peter Jönsson
Antal studenter: 7 registrerade studenter, varav 5 fullföljde kursen. Utöver dessa deltog 3 doktorander registrerade på motsvarande forskarutbildningskurs (NAKE013)
Resultat: 0 U, 1 G, 4 VG efter ordinarie muntlig tentamen och omtentamen

Sammanfattning av kursenkäten

6 studenter (inklusive 3 doktorander) besvarade kursenkäten. Återkopplingen från studenterna är genomgående mycket positiv, och samtliga studenter anser att kursmålen uppfyllts mycket väl (4 eller 5 på en femgradig skala). Vidare ges föreläsningarna mycket höga betyg (betyg 4 eller 5), även om vissa studenter påpekar att det kan vara utmanande med de olika undervisningsstilarna som kommer av att ha fyra undervisande lärare. Flera studenter upplever dock kursboken som svårläst och med för många korrekturfel. Kursorganisationen och informationen via Canvas verkar överlag fungerat väl.

Laborationer. Sedan förra kurstillfället har en laboration (AFM) ersatts med en nyutvecklad dito (fluorescensmikroskopi). Labbkursen, inklusive den nya labben, får genomgående positiv återkoppling (snittbetyg 3,8), även om vissa oklarheter i labbmaterialet på några av labbarna påpekas. Det framhålls även som negativt att en stor del av labbarna ligger under andra halvan av kursen, vilket ger en ojämn arbetsbörda.

Datorövningar. De två obligatoriska datorövningarna får blandad återkoppling (snittbetyg 3,4). Även om de ses som lärorika påpekas att det är utmanande att lära sig skriva skript i ett program som är tidigare okänt för studenterna (Maple). Vidare framhåller flera studenter att övningen i polymerteori känns svår att genomskåda, eftersom programmet som används har för mycket karaktär av ”svart låda”.

Litteraturövning. Litteraturövningen får genomgående mycket god kritik (betyg 4 eller 5).
Arbetsbörda. Samtliga studenter svarar att de lagt ned mellan 30 och 40 timmar per vecka på kursen.

Kommentarer och åtgärder

Den övergripande bilden av kursen är väldigt positiv, även om kursbokens relativt höga svårighetsgrad är välkänd. Eftersom det inte finns någon alternativ lärobok som behandlar alla de ämnen som tas upp i kursplanen är en grundtanke med kursen att föreläsningarna ska guida studenterna på ett relativt detaljerat sätt genom boken, i synnerhet i de mer utmanande kapitlen, vilket verkar fungerat väl.

Laborationer. Den nyutvecklade laborationen i fluorescensmikroskopi togs väl emot av studenterna. Materialet till samtliga labbar ska dock gås igenom och förtydligas till nästa kurstillfälle. Vidare ska schemat läggas så att arbetsbördan blir något mindre ojämn, även om det är en utmaning att även schemalägga samtliga laborationer efter att motsvarande teoriavsnitt behandlats på föreläsningarna.

Datorövningar. Utmaningen med mycket varierande dator- och programmeringsvana bland studenterna är välkänd och svårlöst. Detta kompenseras delvis genom grundlig introduktion av enkla exempel och aktiv handledning i relativt små grupper, och samtliga studenter har också klarat att lösa uppgifterna inom den givna tidsramen. Dock finns det en poäng med att anpassa datorövningarna, och i synnerhet den i elektrostatik, bättre efter den introduktion av vetenskaplig programmering i Python som implementerats på kandidat- och mastersprogrammen de senaste två åren. Till nästa år ska därför möjligheten undersökas att omarbeta denna övning från Maple till Python. Vidare ska laborationshandledningen till datorövningen i polymerteori omarbetas i grunden och expanderas, så att kopplingen till det övriga kursmaterialet förbättras och övningen upplevs mindre som en ”svart låda”.

Kursutvärderingen sammanställd av Joakim Stenhammar (kursansvarig) efter samråd med övriga lärare.

Kursanalys för Koordinationskemi och metallorganisk kemi KEMM52 VT 2022

Kursansvarig: Ola Wendt
Övriga lärare: Ebbe Nordlander
Kursombud: Mattias Tan
Antal studenter: 8 registrerade studenter
Betyg: 0 st U, 6 st G, 1 st VG. (7 skrivande på ordinarie tenta)

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 4
Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget bedömde studenterna att de uppnått lärandemålen i de flesta avseenden och att alla läraktiviteterna på något vis bidragit till deras lärande. Något sämre måluppfyllelse kunde observeras på de ”högre” lärandemålen. Baserat på svar och diskussion med kursombuden är det störst utvecklingspotential i momentet bio-oorganisk kemi.

Lärarlagets kommentarer

Det är första gången kursen går icke-digitalt och det har på hela förlöpt väl. Studenterna är nöjda och uppvisar ett gott lärande. Andelen överbetyg är ganska lågt och reflekterar möjligen det faktum att de högre lärandemålen inte uppnås i lika hög grad. Till nästa kurs kommer vi att fortsätta att examinera den bio-oorganiska kemin med en dugga samt undersöka hur vi kan utveckla uppsatsen i denna del (möjligen med något poängsystem).

Kursombudens kommentarer

Generellt god strukturellt upplagt kurs, studenterna fick hjälp med extra övningar när det önskades. Den bio-oorganiska uppsatsen tog relativt mycket tid att sammanställa och korrigera. Det önskades att få någon form av extra poäng inför tentamen resultatet för att känna att det var värt att lägga ner den tid som behövdes lägga ner på arbetet.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Duggan på den bio-oorganiska delen fungerade väl medan uppsatsen skapat en del problem (endast hälften av studenterna är i dagsläget godkända)


Förslag till förändringar till nästa kurs

Se ovan


4 juli 2022, sammanställningen är gjord av lärarna samman med kursombuden

 

Kursanalys för Koordinationskemi och metallorganisk kemi KEMM52 VT 2021

Kursansvarig: Ola Wendt
Övriga lärare: Sofi Elmroth, Ebbe Nordlander
Antal studenter: 9 registrerade studenter
Betyg: 2 st U, 3 st G, 3 st VG. (8 skrivande på två tentor)

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 7
Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget bedömde studenterna att de uppnått lärandemålen i de flesta avseenden och att de flesta läraktiviteterna på något vis bidragit till deras lärande. Sämst måluppfyllelse kunde tyvärr observeras på de ”högre” lärandemålen. Baserat på svar och diskussion med kursombuden är det störst utvecklingspotential i momenten seminarier och bio-oorganisk kemi.

Lärarlagets kommentarer

Den digitala lärmiljön är en utmaning för fördjupad kunskap och vi noterar också att det som vanligt är svårt att få igång studenternas läsande varvid andra delen (med seminarier och tenta) uppfattas som stressig. Till nästa kurs kommer vi att undersöka möjligheten att den bio-oorganiska kemin examineras med dugga samt huruvida seminarierna kan placeras bättre i tid.

Kursombudens kommentarer

Inga kommentarer

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Undervisningens omfattning avseende den bio-oorganiska kemin minskades och uppdaterades.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Se ovan

7 sep 2021, sammanställningen är gjord av lärarna samman med kursombuden

Kursanalys för Läkemedelskemi KEMM20 HT 2022

Kursansvarig: Ulf Nilsson
Övriga lärare: -
Antal studenter: 19 registrerade studenter
Betyg: 6 st G, 12 st VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 25 (74%)
Utvärderingarna sammanställdes av 2 studentrepresentanter: Isolde Zuleta Sjögren och Camilla Lane.
Överlag var kursen mycket uppskattad. Se kommentarer nedan till föreslagna förbättringar inför nästa år.

Lärarlagets kommentarer

Överlag föll utvärderingen väl ut och kursen var uppskattad. Speciellt lyftes föreläsningar fram, systemet med duggor, intressanta gästföreläsningar och relevansen hos ämnet.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vid kursstart och genomgående i kursen diskuterades förväntade kunskaper och detta år erhölls färre kommentarer om otydlighet i förväntade mål.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Möte med studentrepresentanter hölls den 27 januari 2023.

Vid mötet sammanfattades några förslag till förbättringar som att om möjligt flytta delar av sista duggan till tidigare och att återgå till ett system där studenter i förväg tilldelas uppgifter att ansvara för att lösningar presenteras och dokumenteras. Vidare efterfrågades skriftlig information om föreläsningarnas roll och syfte i kombination med vad som definierar kursens innehåll. Slutligen bör undersökas om föreläsningar och tillhörande övningar kan schemaläggas med något längre mellanrum för att möjliggöra att studenterna hinner fundera igenom övningsuppgifter innan övningstillfället.

Sammanfattning av studenternas kommentarer

Overall, the students who answered the survey were satisfied with the course and rated the lectures high. Recurring comments were on the exercises: they were appreciated but could be more moderated. There were also comments on how some lectures towards the end were less detailed and made it difficult to know what to study for the exam (dugga 3). Almost all students who answered the survey thought that the requirements on their work efforts were about right, with two students who thought the requirements were too high and one who thought they were too low.

 

2023-01-27, sammanställning är gjord av Isolde Zuleta Sjögren och Camilla Lane (studenter) och Ulf Nilsson (kursansvarig).

 

Kursanalys för Läkemedelskemi KEMM20 HT 2021

Kursansvarig: Ulf Nilsson
Övriga lärare: -
Antal studenter: 19 registrerade studenter
Betyg: 6 st G, 12 st VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 14 (74%)
Utvärderingarna sammanställdes av 2 studentrepresentanter: Stella Greiner och Malin Strandmark.
Överlag var kursen mycket uppskattad. Se kommentarer nedan till föreslagna förbättringar inför nästa år.

Lärarlagets kommentarer

Överlag föll utvärderingen väl ut och kursen var uppskattad. Speciellt lyftes föreläsningar fram, systemet med duggor och även zoom-övningar med hjälp av Onedrive där studenter föreslog lösningar i förväg innan övningstillfället.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vid kursstart och genomgående i kursen diskuterades förväntade kunskaper och detta år erhölls färre kommentarer om otydlighet i förväntade mål.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Möte med studentrepresentanter hölls den 20 januari 2021.
Vid mötet sammanfattades några förslag till förbättringar som att undvika explicita komplexa strukturer i dugga/tentafrågor, föreslå tydlig prioritering av övningsuppgifter att lösa inför övningstillfällen, spara filer/foton på lösningar till canvas, förtydliga ytterligare vilka delar i boken som inte ingår, samt att tydliggöra hur sista tredjedelen av boken/kursen (cases/therapeutic areas) ska studeras och examineras.

Sammanfattning av studenternas kommentarer

The overall student feedback was positive. The possibility of taking three smaller exams instead of the final one was pointed out as a positive aspect by several students. “Meet Ulf” to ask questions and the exercises and practice tests on Canvas provided a good preparation for the tests and the exam.
Negative aspects pointed out were mainly due to the course being online. Exercises over Zoom sometimes lacked in participation with only a small group of
students solving them. Some questions can easily be ignored in the chat, maybe it would be better to use the “raise hand” tool in Zoom to ask or make the lecturer aware of the question asked. The blue presentation slides one lecturer used were hard to read.

2022-01-20, sammanställning är gjord av Stella Greiner (student) och Ulf Nilsson (kursansvarig).

Kursanalys för Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KEMM57(N)/KFKN01(LTH) VT 2022


Kursansvarig: Daniel Topgaard (N), Mikael Akke (LTH)
Övriga lärare: Kristofer Modig (LTH)
Antal studenter: 18 (11 st LTH, 7 st N) registrerade studenter
Betyg N: 1 st UK, 3 st G, 3 st VG.

Utvärdering

Sammanfattning av CEQ-möte (LTH) avseende kursen
Under mötet diskuterades både de olika delmomenten samt kursen som helhet.
CEQ-enkäten gav ett mycket skralt underlag (endast två svar). Däremot hade en egen
kursutvärdering gjorts på Canvas, som också fick tjäna som samtalsunderlag.

På det stora hela var studenterna nöjda med kursen, som upplevdes som
förståelseinriktad, även om arbetsbelastningen uppfattades som hög. Kritik som
framfördes, var bland annat att många överlappande moment mot slutet av kursen
gjorde det jäktigt att slutföra alla delar. Det rådde viss förvirring med anledning av
skiftande datumangivelser för inlämning av uppgifter och rapporter – något som
kommer ses över mer noggrant i fortsättningen. Återkopplingen på studenternas
prestationer upplevdes också som något bristfällig, möjligen till följd av undervisningen
som delvis skedde på distans.

Föreläsningar diskuterades, samt för- respektive nackdelar med att ha flippade sådana.
Det poängterades att det är viktigt med tydlig kommunikation gällande upplägget av
föreläsningarna.

Gällande övningarna, framfördes önskemål om att ha dessa på plats i stället för på
distans, som nu var fallet, för att på så sätt kunna lösa uppgifter med papper och penna
(eller tavla) tillsammans med lärare och få mer hjälp med vissa bitar, exempelvis
produktoperatorer.

En av övningarna, där studenterna egentligen skulle ha haft med egna prover, baserades
här i stället på gamla data. Denna kommer i fortsättningen göras på plats.

Hemuppgifterna, fem så kallade ”Home assignments”, var studenterna nöjda med.
Användningen av Matlab i vissa av uppgifterna diskuterades, då inte alla studenter hade
stött på det tidigare. Här menade dock lärarna att detta inte var något hinder, utan
snarare bidrog till ett ökat samarbete och lärande studenterna emellan.
Dessa hemuppgifter gav också utrymme för feedback på studenternas arbete.
På tentamen, som skrevs halvvägs in i kursen, ansåg lärarna själva att frågorna bör ses
över, så att det är lättare att få delpoäng på uppgifterna. Som det har varit fram tills nu,
har man riskerat att tappa en stor del av poängen om man inte har varit helt insatt i
delämnet.

Laborationsrapporterna upplevdes som väldigt omfattande och tidskrävande, inte minst
eftersom dessa skulle skrivas enskilt. Önskemål uttrycktes om att få lite mer praktisk
inblick i tolkning av NMR-spektra. Lärarna föreslog som en åtgärd, att flytta
diffusionslaborationen och genomföra den redan under den första läsveckan. Detta
skulle möjligen också kunna få upp studenternas intresse för ämnet, genom att redan
tidigt börja se kopplingarna mellan teori och praktik.

Den fördjupningsuppgift (intensifying task), som genomfördes under kursens andra del,
upplevdes som mycket givande av både studenter och lärare, och kommer därför finnas
kvar även i fortsättningen. Den bidrar till att visa upp en bredd av olika ämnen och
tillämpningar.


2023-02-07, sammanställning för N är gjord av Daniel Topgaard

Course analysis for Molecular Quantum Mechanics KEMM58 VT 2023

Course responsible teacher: Valera Veryazov
Other teachers: -
Number of students registered: 3 registered students
Course representative/s: Oliver Ohlson
Grades: 0 st U, 2 st G, 0 st VG


Evaluation

Summary of course evaluations

Total number of responses: 2
Brief summary of the results: Overall, the students were very satisfied with the course. The students especially appreciated lectures, course materials and computer labs. The student mentioned nice learning curve and discussions about the subject. At the same time they mentioned too high demand of mathematics used in the course and too little time for the study.

Comments and reflections from the teachers

Unlike in previous years, in 2023 all lectures, seminars and labs were made by the same teacher. That allows to make more consistent content between lectures, seminars and labs. The book used at the course, indeed, requires quite high level of mathematics and is difficult for chemistry students.


Evaluation of changes since last time the course was given

In 2022 the course were given on-line. In 2023 it was made in the classroom and also performed by one teacher. Comparing to previous year, the lab materials were revised, so the students can work on the labs by themselves.


Suggested changes until the next time the course is given

The students have a positive response about the course, but the book has to be changed. It is a big move, of course, since P.Atkins “Molecular Quantum Mechanics” were used as the course book for two decades. But it is a time to make the change.
The change of the course book also will lead to the revision of lectures and exercises.
Students also suggested to use more computational codes at the course. This suggestion is hard to implement, since the time for the lab is limited. However, it might be possible to add one additional day for the lab.

2023-03-31, The course analysis is complied by Valera Veryazov

 

Kursanalys för Molekulär kvantmekanik KEMM58 VT 2021

Kursansvarig: Valera Veryazov
Övriga lärare: Joel Creutzberg, Ernst D. Larsson
Antal studenter: 4 registrerade studenter (2 deltog i kursen) och 4 PhD studenter
Betyg: 5 st G, 1 st VG

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 1 master student and 2 PhD students. Due to small numbers of responces and rather equal outcome from the evaluation, the report is combined for both groups of students.

Kort sammanfattning av resultatet:

Comments are mostly positive for all components (lectures, seminars, labs): students like the content and and the way how the information was presented, although it was mentioned that some material was a bit too difficult to understand. But in the same time the workload was spread evenly and all components of the course were well prepared and presented. The suggestions for the improvements include recording the lectures and improved instructions for labs. It were no complains about remote education.

Lärarlagets kommentarer

Teachers agree with the evaluation. The evaluation was unusually positive. From other hand not all students take part in the evaluation. This year was the first time then all elements, including labs, were completely remote via ZOOM. Some elements of the course, for instance, in-class quiz was transformed into canvas assignments. In general, it was much more difficult to involve the students into discussions about the subject. The suggestion to record the lectures will be considered for the future. From other hand, students did not complain about the amount and the content of the materials provided for the course.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

We constantly improving the slides and other materials, as it was suggested previously, but the process is the on going development. All materials are available at Canvas. As it was planned earlier, some modifications were implemented: a new lab, about point group symmetry has been implemented. A new design for remote submition of calculations during the labs has been implemented and used. A new set of exercises related to the final part of the course has been created. Some changes were implemented during the course, reflecting the need to change the interaction with students due to ZOOM based education.

Förslag till förändringar till nästa kurs

We plan to continue the revision of the instructions for labs and seminars, in particularly we will focus on making small tasks, to be checked as Canvas-style assignments.

2021-04-06, sammanställning är gjord av: Valera Veryazov, Joel Creitzberg, Ernst D. Larsson.


Kursanalys för Molekulär kvantmekanik KEMM58 VT 2020

Kursansvarig: Valera Veryazov
Övriga lärare: Joel Creutzberg, Ernst D. Larsson
Antal studenter: 1 registrerade studenter
Betyg: 1 st G

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 1

Kort sammanfattning av resultatet:

Comments are mostly positive for all components (lectures, seminars, labs): explanations are sufficient and the time given for all components is the right one.
From the negative sign it was mentioned that the lectures are indeed needed, since the course materials are not sufficient without explanation.
Some complains are related to the classroom (due to the small group, the lectures and seminars were held at Theoretical Chemistry library) and to the problems with with usage of software at Aurum computer class.

Lärarlagets kommentarer

Teachers agree with the evaluation. There is, of course, a point in a demand that all slides and materials should be sufficient, but it is very difficult to exclude completely the teacher in the class.
With a new demand for remote education some materials should be revised.
For the environment questions – Chemical center should consider an investment into modern classrooms with a projector and modern teaching boards.
For the computer class, the software used in the course has been developed for Linux operating system. It works under Windows 10, but with bugs. Chemical center should consider a possibility to have one class running with Linux.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

We constantly improving the slides and other materials, as it was suggested previously, but the process is the on going development. As it was suggested earlier, one extra lab has been introduced to support the study of group theory.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Exercises, especially for the last part of the course will be revised and improved. We will also work on the improvement of the lecture notes and prepare the course for a distant education. We also plan to introduced a suggested list for the projects.

2020-03-24, sammanställning är gjord av: Valera Veryazov, Joel Creitzberg, Ernst D. Larsson, Axl Eriksson

Vänligen kontakta studentexp [at] kemi [dot] lu [dot] se (studentexp[at]kemi[dot]lu[dot]se) om du önskar tillgång till kursanalysen för Molekylära drivkrafter och kemisk bindning KEMM30.

Kursanalys för Spridningsmetoder KEMM67 & EXTN85 VT 2022

Kursansvarig: Anna Stradner (Division of Physical Chemistry)
Övriga lärare: Andrew Jackson (ESS and Division of Physical Chemistry); Peter Schurtenberger (Division of Physical Chemistry); Lab assistants: Jennifer Gilbert and Nikol Labecka (both Division of Physical Chemistry).
Antal studenter: 5 registered master students plus 5 PhD students registered with course responsible
Betyg: 1 st UK, 5 st G, 3 st VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 1-2 master students (out of 5) and 3 PhD students (out of 5) have responded to the questionnaires. Discussed here is the result of the PhD student questionnaire.

Kort sammanfattning av resultatet:

 • On average the students graded the quality of the course as very good: average of 4.3 for the lectures, 5.0 for the computer lab exercises, 5.0 for the scattering lab projects and 4.7 for the literature, on a scale from 1 (very low) to 5 (very good).
 • Similar results are obtained when grading the quantity (4.0 for lectures, 5.0 for the computer exercises, 5.0 for the scattering lab projects and 4.7 for the literature), on a scale from 1 (very low) to 5 (very good).
 • Also the information/communication work during the course was regarded as good to very good (average 4.3 for teacher availability, 5.0 for lab assistant availability, 4.3 for communication between teachers and 4.3 for communication on Canvas, on a scale from 1 (very bad) to 5 (very good)).
 • The students on average perceive the different components of the course as very helpful in the learning process: clear and distinct course literature: 3.3; helpfulness of lectures: 4.0; helpfulness of computer exercises: 4.0; helpfulness of lab projects: 4.0; structuring and instructions for lab projects: 4.0, on a scale from 1 (not at all/bad) to 4 (very much/very good).
 • The students think that the examination reflected the syllabus of the course very well: average grade 4.3 (on a scale from 1 (very little) to 5 (excellent)).
 • The students considered the course relevant to their programme: average grade 4.3 (on a scale from 1 (no, not at all) to 6 (yes, completely)).

Lärarlagets kommentarer

All the teachers were satisfied with the course taking into account the fact that it had to be performed as a distance course via Zoom again.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

As the considerable changes that had already been incorporated in the 2019 course based on the 2018 course feedback (additional double lecture on general scattering theory; better coordination and harmonization between lectures and computer lab exercises; more time to hand in experimental reports) had been very well received in 2019, 2020 and 2022, no major changes related to course content had been made in 2022 compared to the years before. However, the special circumstances (safety regulations due to the pandemic) had i.a. an enormous impact on the student-teacher interactions during lectures (online) and the computer lab exercises (online). The scattering lab exercises were performed in person in very small groups.

Förslag till förändringar till nästa kurs

We plan to react on the comments given by the students in the comment section, where they state that there was “Too little time for discussions” under “What has been bad”, and suggest to “Pre-record the lectures and have seminars instead”
under “How can we improve?”. We will thus pre-record some of the introductory lectures and add a double lecture for discussions only to the schedule for 2023.

3. 8. 2022, sammanställningen är gjord av Anna Stradner

 

Sammanställning för Spridningsmetoder KEMM67 & EXTN85 VT 2021

Kursansvarig: Anna Stradner (Division of Physical Chemistry)
Övriga lärare: Andrew Jackson (ESS and Division of Physical Chemistry); Peter Schurtenberger (Division of Physical Chemistry); Oskar Berntsson (MAX IV); Lab assistants: Marija Dubackic and Guanqun Du (both Division of Physical Chemistry).
Antal studenter: 5 registered master students [plus 3 participants (PhD students/postdoc) registered with course responsible and without the intention to take the exam]
Betyg: 3 st G, 2 st VG.

Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar (only master students): 4 students (out of 5) have responded to the questionnaire.

Kort sammanfattning av resultatet:

 • On average the students graded the quality of the course as good: average of 4.0 for the lectures, 3.5 for the computer exercises, 2.5 for the lab projects and 4.0 for the literature, on a scale from 1 (very low) to 5 (very good).
 • Similar results are obtained when grading the quantity (4.0 for lectures, 4.3 for the computer exercises, 3.3 for the lab projects and 4.8 for the literature).
 • Also the information/communication work during the course was regarded as good (average 4.8 for teacher availability, 4.0 for lab assistant availability, 3.8 for communication between teachers and 4.5 for communication on Canvas, on a scale from 1 to 5).
 • The students on average perceive the different components of the course as helpful in the learning process: clear and distinct course literature: 3.0; helpfulness of lectures: 3.5; helpfulness of computer exercises: 3.0; helpfulness of lab projects: 3.3; structuring and instructions for lab projects: 2.5, on a scale from 1 (not at all/bad) to 4 (very much/very good).
 • The students considered the course relevant to their programme: average grade 4.3 (on a scale from 1 (no, not at all) to 6 (yes, completely)).

Lärarlagets kommentarer

All the teachers were satisfied with the course taking into account the fact that this time it had to be performed as a distance course via Zoom, due to the pandemic.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

As the considerable changes that had already been incorporated in the 2019 course based on the 2018 course feedback (additional double lecture on general scattering theory; better coordination and harmonization between lectures and computer lab exercises; more time to hand in experimental reports) had been very well received in 2019 and 2020, no major changes related to course content had been made in 2021 compared to the year before. However, the special circumstances (very strict safety regulations due to the pandemic) were very challenging for both the students and the teachers/lab assistants and had i.a. an enormous impact on the student-teacher/lab assistant interactions during lectures (online lectures only) as well as and particularly during the computer lab (online only) and scattering lab exercises (mostly online).

Förslag till förändringar till nästa kurs

No major changes are planned for next year. We hope however that the pandemic will be under control and have no/less impact on the course performance.

9. 8. 2021, sammanställning är gjord av Anna Stradner

Kursanalys för Statistisk Termodynamik och Molekylsimuleringar KEMM48 VT2023

Kursansvarig: Martin Trulsson
Studentrepresentant: Oliver Ohlson (masterstudent)
Antal studenter: En aktiv masterstudent (Oliver) samt fem aktiva och nyregistrerade doktorander.
Betyg på tentamen: Totalt skrev en master student och tre doktorander tentamen. Alla fyra klarade sig på tentamen med godkänt betyg. Totalt skrev två doktorand omtentan, varav en klarade sig och fick godkänt betyg.
Laborationer (tre stycken): Alla de aktiva studenterna (en master och fem doktorander) blev godkända på sina laborationsrapporter.
Närvarande vid kursutvärderingsgenomgången de 9:e maj 2023: Martin Trulsson (kursansvarig och lärare) och Oliver Ohlsson (studentrepresentant).

Sammanfattning

Vi fick totalt in fyra svar (en från masterstudenten och tre från doktoranderna). Svarsfrekvensen var därmed två tredjedelar. Doktoranderna var generellt väldigt positiva till upplägget av kursen. Masterstudenten var lite mer kritisk. Om studenterna kunde välja så hade de nog haft fler live föreläsningar. Matematiknivån ansågs OK för doktoranderna men lite för svår för masterstudenten.

Utvärdering av förändringar från förra kursen

De förinspelade föreläsningarna (omvänt klassrum) funkade bra. Dessa frigjorde extra tid för övningar. I det nuvarande upplägget så har de fysiska föreläsningarna ersatts med en kortare live repetition av föreläsningsmaterialet (då föreläsningen är förinspelad) vartefter studenterna får lösa uppgifter själva under lärarledda förhållande. Denna session åtföljs av ett senare övningstillfälle där går vi igenom lösningarna till övningarna, där antingen en student visar upp sin lösning på tavlan inför alla andra studenter eller så går vi lärare igenom övningsuppgiften. Med det nya upplägget så har vi haft fler studenterna som försökt lösa uppgifterna (tidigare kom oftast studenterna till övningstillfällena utan att försökt lösa uppgifterna själva). Detta har lett till att studenterna oftare är villiga att visa sina lösningar på tavlan.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Här kommer ett axblock av möjliga åtgärder till nästa år. Allt kommer troligtvis inte att hinnas genomföras till nästa gång, utan vi kommer att välja ut några av dessa:

 • Ha en översiktsföreläsning om vad Statistisk Termodynamik och Molekylsimuleringar kan användas till, gärna med exempel från aktuell forskning.
 • Instruktioner på hur man kan installera jupyter notebook på sin egna laptop (för att undvika användandet av binders) och sedan låta studenterna ha tillgång till laborationerna (med laborationsinstruktionerna) på ett tidigt stadium. Laborationerna kan då göras i förväg om man så skulle vilja.
 • Omvandla en av laborationsrapporterna till ett ifyllningsformulär. Studenterna tycker att tre labbrapporter är lite mycket för denna kurs.
 • Uppdatera och göra en bättre selektion av våra instuderingsfrågor.
 • Ha fler uppgifter som kan eller bör lösas numeriskt (t.ex. genom numerisk integrering med hjälp av Python).

Kontakt
Martin Trulsson – martin [dot] trulsson [at] teokem [dot] lu [dot] se, Lund 12 maj 2023

 

Kursanalys för Statistisk Termodynamik och Molekylsimuleringar KEMM48 VT2022

Kursansvarig: Martin Trulsson
Studentrepresentant: Robin Ekberg (masterstudent)
Antal studenter: 1 registrerade och aktiv masterstudent
Betyg på tentamen: Total skrev 2 doktorander tentamen. En klarade sig och fick godkänt betyg. Totalt skrev 1 doktorand omtentan. Hen klarade sig och fick godkänt betyg.
Laborationer (tre stycken): 3 doktorander har lämnat in alla tre laborationsrapporterna och
är godkända på alla delar.
Närvarande vid kursutvärderingsgenomgången den 15:e december 2022
Martin Trulsson (kursansvarig och lärare).

Sammanfattning

Ingen kursutvärdering inkom detta året, pga. endast en master student som var aktiv och denna svarade aldrig. Mail skickades ut till doktoranderna och den enda kritiken som kom in var att våra instuderingsuppgifter stundtals var lite svåra att hitta svaret till.

Utvärdering av förändringar från förra kursen

Ingen större förändring gjordes detta året. Föreläsningarna var i större utsträckning förinspelade (pga. pandemin). Detta verkar ha fungerat bra.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Här kommer ett axblock av möjliga åtgärder till nästa år. Allt kommer troligtvis inte att hinnas genomföras till nästa gång, utan vi kommer att välja ut några av dessa:

 • Fortsätta med omvänt klassrum. Dvs. uppmana stundeterna att läsa innan våra sessions och titta på det förinspelade materialet. Sen använder vi våra sessionstill att diskutera både de anvisade kapitlen i boken samt den förinspelade föreläsningen. Idealt så hade vi gärna velat anknyta detta till forskning som pågår, dvs. hur vi med denna grundläggande kunskap kan förstå och tolka diverse forskningsresultat.
 • Instruktioner på hur man kan installera jupyter notebook på sin egna laptop (för att undvika användandet av binders) och sedan låta studenterna ha tillgång till laborationerna (med laborationsinstruktionerna) på ett tidigt stadium. Laborationerna kan då göras i förväg om man så skulle vilja.
 • Omvandla en av laborationsrapporterna till ett ifyllningsformulär.
 • Uppdatera och göra en bättre selektion av våra instuderingsfrågor.

Kontakt: Martin Trulsson – martin [dot] trulsson [at] teokem [dot] lu [dot] se, Lund 15 december 2022

 

Kursanalys för Statistisk Termodynamik och Molekylsimuleringar KEMM48 VT2021

Kursansvarig: Martin Trulsson
Studentrepresentant: Daniel Nilsson (masterstudent) och András Szanthoffer (masterstudent)
Antal studenter: 3 registrerade masterstudenter (varav en omregistrerad)
Betyg på tentamen: Total skrev 2 studenter tentamen. Båda av dessa fick ett väl godkänt betyg.
Laborationer (tre stycken): 2 st har lämnat in alla tre laborationsrapporterna och är godkända på alla delar.
Närvarande vid kursutvärderingsgenomgången de 8:e april 2021, över Zoom
Daniel Nilsson (masterstudent), András Szanthoffer (masterstudent) och Martin Trulsson (kursansvarig och lärare).

Sammanfattning

Totalt så svarade 2 studenter. Svarsfrekvens låg därmed på relativt höga 67%. Räknar man bort den omregistrerade studenten, som hellre aldrig närvarade på kursen, så blir svarsfrekvensen ännu högre (100%). Studenterna verkar studenterna var nöjda eller mycket nöjda med kursen. Kritik har framförts till både bok och föreläsningar att det saknas en sammanhängande röd tråd, troligtvis pga. av alla härledningar. Denna kritik har vi tidigare stött på. Kritiken grundar sig troligtvis att stat. termo. är en metod/verktyg snarare än en utantillkunskap. Även om studenterna tycker att laborationerna är bra så tycker de att det är lite väl betungande med tre laborationsrapporter på en 7,5 hp kurs. Första delen av kursen har också känts för tung, med över 100 sidor att läsa in på två föreläsningar/tillfällen. Även användandet av “binders” i vissa av labbarna fick en viss kritik, då den inte är så användarvänlig. I övrigt verkar studenterna ha uppskattat de förinspelade föreläsningarna och den omvänt klassrum-pedagogiken som delvis prövats under kursen. Den uppdelade tentan i en sluten och en öppen del verkar också ha varit uppskattat.

Lärarlagets kommentarer

Kritiken på att det saknas en röd tråd känner vi igen från tidigare år. Som sagt, mycket grundar sig i att vi undervisar en metodik och tankesätt som kan appliceras på många problem snarare än utantillkunskap. Grunderna ges i början och sen applicerar vi dessa koncept på några illustrativa och pedagogiska exempel, varför den röda tråden kan tyckas försvinna. Den viktiga kunskapen är hur man kan använda stat. termo. för att förstå olika problem (vilket är den röda tråden) där exemplen är valda för att ger en fysikalisk insikt till drivkrafterna för t.ex. fasbeteende. Vad gäller online-undervisningen så har det mesta fungerat förvånansvärt bra. Det har inte varit så roligt som vanligt, pga. minskade personliga kontakten med studenterna. Det som möjligtvis fungerat mindre bra är nog de digital övningstillfällena. Men även de har varit godtagbara.

Utvärdering av förändringar från förra kursen

Den stora förändringen från tidigare år var införandet av en ny lärobok. Vi i lärarlaget tycker att denna bok fungerat väldigt bra och är en rejäl uppdatering från tidigare bok. En av studenterna tycker att den nya boken saknar en röd tråd. Samma kritik fanns mot den gamla kursboken, och kritiken grundar sig nog i att stat. termo. i stort är en metodik snarare än utantillkunskap. Kursen har dessutom givits i normal takt (till skillnad från tidigare år). Detta verkar ha fungerat bra. Nytt för i år var även att vi seniora lärare tagit över övningstillfällena. Detta verkar ha varit lyckat då vi inte fått tidigare års kritik vad gäller övningarna.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Här kommer ett axblock av möjliga åtgärder till nästa år. Allt kommer troligtvis inte att hinnas genomföras till nästa gång, utan vi kommer att välja ut några av dessa:

 • Belysa att den röda tråden genom kursen är metodiken och att denna metodik senare kommer appliceras på diverse system, med ökad fysikalisk insikt som följd. 
 • Fortsätta med omvänt klassrum.
 • Instruktioner på hur man kan installera jupyter notebook på sin egna laptop (för att undvika användandet av binders) och sedan låta studenterna ha tillgång till laborationerna (med laborationsinstruktionerna) på ett tidigt stadium. Laborationerna kan då göras i förväg om man så skulle vilja.
 • Omvandla en av laborationsrapporterna till ett ifyllningsformulär.
 • Dela upp läsmaterialet i början på flera föreläsningar.

Kontakt: Martin Trulsson – martin [dot] trulsson [at] teokem [dot] lu [dot] se, Lund 8 april 2021
 

Ny kurskod - kursen gavs för första gången HT22

Summary of course evaluation for KEMM35 Structural Biochemistry HT 2022

Course responsible: Derek Logan
Other teachers: Ingemar André, Susanna Horsefield (Biochemistry), Esko Oksanen (ESS), Niels Meijer & Simon Gripvall (Biochemistry, course assistants), Maria Gourdon (LP3), Anu Tyagi (Lund Protein Production Facility), Ana Gonzalez (MAX IV), Crispin Hetherington (CAS)
Number of students: 15, of whom one was a PhD student.
Grades after re-examination (12 students):
2 students U (17%)
6 students G (50%)
4 students VG (33%)
Average grade: 62% (excluding U: 70%)
One student was in Canada doing a masters project on both exam occasions but will take the exam in August.

Evaluation

Summary of the course evaluation

Total no. of responses: 3 (20%)
Brief summary of the evaluation: Despite several reminders, only 3 of the 12 students responded to the survey. This could make the results unrepresentative. However, those students who did respond were in general very happy with the course. One voted “Very dissatisfied” but based on the comments we think this might have been a mistake. All three students said they were likely or very likely to recommend the course to a friend. One said it was the best course they had ever taken.

The students said that the workload was about right but one thought that the course contained too much material for its length.

Some students appreciated that lectures recorded during 2020-2021 were still available to view. The site visits to the BioMAX beamline, the electron microscope at nCHREM and the crystallisation facility at Lund Protein Production Platform were, as usual, greatly appreciated.

Comments of the teaching team

We found the students this year to be enthusiastic and easy to maintain a dialogue with. They generally performed well in the exam and in the practical exercises. However, a few seem to have given up at some point during the course, as of 15 students only 12 registered for the exam.

Evaluation of changes since the last course

The first module of the course, on Structural Bioinformatics, was substantially remodelled since last year, to include more emphasis on new tools such as AlphaFold. In general this went well. A couple of students commented that there was too much overlap with bioinformatics they had done on other courses, but this is inevitable given the varied backgrounds of our students.

This year the cryo-EM module was expanded to one week and taught by Anu Tyagi, our application expert based at Lund Protein Production facility. The new format, with traditional lectures and demonstrations of sample preparation and data collection at nCHREM, was well appreciated.

Suggestions for changes to the next course

 • The Structural Bioinformatics module will be further refined. Hopefully the cryo-EM module will be even better next year, as we will be able to run the data collection demo using a new state-of-the-art microscope to be installed at BMC this year.
 • We will further simplify or remove some of the crystallography exercises, as the advent of AlphaFold2 means that some crystallography techniques are becoming less relevant.
 • We need improve the speed of our feedback to the students on their computer exercises etc., as they find it hard to keep the material fresh in their minds after more than a week or so. We should also aim to minimize the number of late hand-ins, for the sake of students and teachers alike.
 • The computer exercises were run on the LUNARC cluster. Getting login access to the clusters and to the right modules for structural biology was somewhat complex and it took a few days into the course before every student was set up. Based on the experience we gained this time, for both us and the LUNARC team, this should be swifter next year.

2023-02-23, summary made by Derek Logan, course responsible.


För kursanalys på tidigare kurskod KEMM25 se nedan:

Summary of course evaluation for Structural Biochemistry KEMM25 HT 2021

Course responsible: Derek Logan
Other teachers: Ingemar André, Susanna Horsefield, Salam Al-Karadaghi, Kristofer Modig, Esko Oksanen (ESS), Ipsita Banerjee, Niels Meijer (course assistants), Maria Gourdon (LP3), Oskar Berntsson, Ana Gonzalez (MAX IV)
Number of students: 15, of whom one was a PhD student.
Grades: 1 student U, 6 students G, 8 students VG. Average grade: 63%.

Utvärdering

Summary of the course evaluation

Total no. of responses: 8 (53%)
Brief summary of the evaluation: The students who responded were in general very happy with the course. Suggestions for improvement were very constructive. 5/8 students said that the course fitted well with their study interests, and none replied that it was a bad fit. 7/8 said that the balance of course elements should be maintained but 2 said that we could have more labs. There was a wide spread in the time students said they spent on the course, but most spent between 30- 40h per week.
The students appreciated that lectures recorded during the height of the coronavirus pandemic were still available to view. The site visits to the BioMAX beamline, the electron microscope at nCHREM and the crystallisation facility at Lund Protein Production Platform were, as usual, greatly appreciated.

Comments of the teaching team

We found the students this year to be enthusiastic and easy to maintain a dialogue with. They generally performed well in the exam and in the practical exercises.

Evaluation of changes since the last course

In 2020 an external expert lecturer was employed to teach cryoEM, with mixed success. DL took over the cryoEM module this year and tried to run it as a “flipped classroom”. The module was appreciated but we got the comment that the group discussions should have been more structured by giving the students tasks to encourage them to prepare more formally.

Suggestions for changes to the next course

The course will be substantially restructured in preparation for autumn 2022, when it will have the new course code KEMM35. The material on homology modelling will be replaced with more up-to-date material on e.g. AlphaFold. We will as far as possible try to create “red threads” that run through the course and link together the different experimental and simulation methods presented. The cryoEM module will be extended further, possibly including a data processing tutorial. We will investigate how many of the computer-based tutorials can be run using resources at LUNARC.

2022-04-20, summary made by Derek Logan, course responsible.